Traditional Chinese Medicine/Water-Regulating and Damp-Resolving Herbs

 1. Fu Ling (Poria)
  1. Fu Ling Pi (Cortex Poria)
  2. Bai Fu Ling (Poria Alba)
  3. Chi Fu Ling (Poria Rubrae)
 2. Fu Shen (Poria Paradicis)
 3. Zhu Ling (Polyporus)
 4. Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 5. Yi Yi Ren (Semen Coicis)
 6. Yi Yi Gen (Radix Coicis)
 7. Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 8. Che Qian Cao (Herba Plantaginis)
 9. Hua Shi (Talcum)
 10. Chuan Mu Tong (Caulis Clematidis Armandii)
 11. Chuan Mu Tong (Caulis Clematidis Montana)
 12. Wu Ye Mu Tong (Caulis Akebia Quinata)
 13. San Ye Mu Tong (Caulis Akebia Trifoliata)
 14. Bai Mu Tong (Caulis Akebia Trifoliata Australis)
 15. Guan Mu Tong (Caulis Aristolochiae Manshuriensis)
 16. Da Ye Ma Dou Ling (Caulis Aristolochia Kaempferi)
 17. Huai Tong Ma Dou Ling (Caulis Aristolochia Moupinensis)
 18. Tong Cao (Medulla Tetrapanacis)
 19. Geng Tong Cao (Ramulus Aeschynomene Indica)
 20. Deng Xin Cao (Medulla Junci)
 21. Di Fu Zi (Fructus Kochiae)
 22. Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis)
 23. Qu Mai (Herba Dianthi)
 24. Bai Long Chuan Hua You (Radix Clerodendron Paniculatum)
 25. Ding Shu Xiu (Herba Elephantopus Scaber)
 26. Shui Ding Xiang (Herba Ludwigiae Prostratae)
 27. Mo Gu Xiao (Caulis Hyptis Capitatae)
 28. Xian Feng Cao (Herba Bidentis)
 29. Bi Zi Cao (Herba Pogonantheri Criniti)
 30. Dong Gua Zi (Semen Benincasae)
 31. Shan Pu Tao (Radix Vitis Amurensis)
 32. Ma Ti Jin (Herba Dichondrae Repentis)
 33. Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae)
 34. Si Chuan Da Jin Qian Cao (Herba Lysimachia Christinae)
 35. Lian Qian Cao (Herba Glechomae)
 36. Guang Jin Qian Cao (Herba Desmodii Styracifolii)
 37. Hai Jin Sha (Herba Lygodii)
 38. Hua Shi Cao (Herba Orthosiphon Aristatus)
 39. Shi Wei (Folium Pyrrosiae)
 40. Yin Chen Hao (Herba Artemisiae Scopariae)
 41. Ling Yin Chen (Herba Siphonostcgia Chinensis)
 42. Bi Xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
 43. Dong Gua Pi (Exocarpiurn Benincasae)
 44. Chi Xiao Dou (Semen Phaseoli)
 45. Xiang Si Zi (Semen Abrus Precatoris)
 46. Yu Mi Xu (Stigma Maydis)
 47. Ze Qi (Herba Euphorbiac Helioscopiae)
 48. Dong Kui Zi (Semen Malvae)
 49. Qing Ma Zi (Semen Abutili)

back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology