Traditional Chinese Medicine/Tonic Herbs

Qi-Tonifying HerbsEdit

 1. Ren Shen (Radix Ginseng)
  1. Ren Shen Ye (Folium Ginseng)
  2. San Qi Ye (Folium Notoginseng)
 2. Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
 3. Dang Shen (Radix Codonopsis)
 4. Tai Zi Shen (Radix Pseudostellariae)
 5. Dong Yang Shen (Radix Ginseng Japonica)
 6. Huang Qi (Radix Astragali)
 7. Jiao Gu Lan (Rhizoma seu Herba Gynostemmatis)
 8. Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 9. Shan Yao (Rhizoma Discoreae)
 10. Bian Dou (Semen Lablab Album)
  1. Bian Dou Yi (Pericarpium Lablab Album)
  2. Bian Dou Hua (Flos Lablab Album)
 11. Ci Wu Jia (Radix et Caulis Acanthopanacis Senticosi)
 12. Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)
  1. Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Preparata)
 13. Da Zao (Fructus Jujubae)
 14. Geng Mi (Semen Oryzae)
 15. Feng Mi (Mel)
 16. Yi Tang (Saccharum Granorum)

Yang-Tonifying HerbsEdit

 1. Lu Rong (Cornu Cervi Pantotrichum)
  1. Mi Rong (Cornu Elapnurus Parvum)
 2. Lu Jiao (Cornu Cervi)
  1. Mi Jiao (Cornu Elapnurus)
 3. Lu Jiao Jiao (Gelatinum Cornu Cervi)
 4. Lu Jiao Shuang (Cornu Cervi Degelatinatium)
 5. Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
 6. Ge Jie (Gecko)
 7. Hu Tao Ren (Semen Juglandis)
 8. Rou Cong Rong (Herba Cistanches)
 9. Suo Yang (Herba Cynomorii)
 10. Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
 11. Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
 12. Xian Mao (Rhizoma Curculiginis)
 13. Yang Qi Shi (Actinolitum)
 14. Hai Gou Shen (Testes et Penis Otariae)
 15. Hai Shen (Strichopus Japonicus)
 16. Hai Long (Syngnathus)
 17. Hai Ma (Hippocampus)
 18. Du Zhong (Cortex Eucornmiae)
 19. Du Zhong Ye (Folium Eucommiae)
 20. Xu Duan (Radix Dipsaci)
 21. Gu Sui Bu (Rhizoma Drynariae)
 22. Gou Ji (Rhizoma Cibotii)
 23. Hu Lu Ba (Semen Trigonellae)
 24. Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae)
 25. Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)
 26. Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
 27. Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati)
 28. Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
 29. Zi He Che (Placenta Hominis)
 30. Qi Dai (Corda Umbilicalis Hominis)

Blood-Tonifying HerbsEdit

 1. Dang Gui (Radicis Angelicae Sinensis)
 2. Dang Gui Tau (Caput Radicis Angelicae Sinensis)
 3. Dang Gui Shen (Corpus Radicis Angelicae Sinensis)
 4. Dang Gui Wei (Extremitas Radicis Angelicae Sinensis)
 5. Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata)
 6. He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori)
 7. Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 8. E Jiao (Colla Corii Asini)
 9. Long Yan Rou (Arillus Longan)
 10. Long Yan Hua (Flos Longan)

Yin-Tonifying HerbsEdit

 1. Bei Sha Shen (Radix Glehniae)
  1. Sha Shen (Radix Glehniae seu Adenophorae)
 2. Nan Sha Shen (Radix Adenophorae)
 3. Mai Men Dong (Radix Ophiopogonis)
 4. Tian Men Dong (Radix Asparagi)
 5. Shi Hu (Herba Dendrobii)
 6. Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati)
 7. Huang Jing (Rhizoma Polygonati)
 8. Bai He (Bulbus Lilii)
 9. Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
 10. Gou Qi Ye (Folium Lycii)
 11. Sang Shen Zi (Fructus Mori)
 12. Han Lian Cao (Herba Ecliptae)
 13. Hong Han Lian (Herba Hypericum Ascyron)
 14. Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)
 15. Chu Shi Zi (Fructus Broussonetiae)
 16. Gui Ban (Plastrum Testudinis)
  1. Gui Ban Jiao (Gelatinum Plastrum Testudinis)
 17. Bie Jia (Carapax Trionycis)
 18. Bie Jia Jiao (Gelatinum Carapax Trionycis)
 19. Hei Zhi Ma (Semen Sesami Nigrum)
 20. Bai Mu Er (Fructificatio Tremellae Fuciformis)
 21. Zhi Ju Zi (Fructus Hoveniae)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology