Traditional Chinese Medicine/Tonic Formulations

Tonic formulations have been classified as follows:

Qi-Tonifying FormulationsEdit

 1. Si Jun Zi Tang (Four-Gentlemen Decoction)
  1. Yi Gong San (Extraordinary Merit Powder)
  2. Bao Yuan Tang (Preserve the Basal Decoction)
 2. Liu Jun Zi Tang (Six-Gentlemen Decoction)
 3. Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (Six-Gentlemen Decoction with Aucldandia and Amomum)
  1. Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (Six-Gentlemen Decoction with Cyperus and Amomum)
 4. Xiang Sha Yang Wei Tang (Nourish the Stomach Decoction with Aucklandia and Amomum)
 5. Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng, Poria, and Atractylodes Macrocephala Powder)
  1. Qi Wei Bai Zhu San (Seven-Ingredient Powder with Atractylodes Macrocephala)
  2. Shen Ling San (Ginseng and Poria Powder)
 6. Qi Pi Wan (Guide the Spleen Pill)
 7. Bu Zhong Yi Qi Tang (Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction)
  1. Ju Yuan Jian (Lift the Source Decoction)
  2. Sheng Xian Tang (R aise the Sinking Decoction)
 8. Yi Qi Cong Ming Tang (Augment the Qi and Increase Acuity Decoction)
 9. Sheng Mai San (Generate the Pulse Powder)
 10. Ren Shen Ge Jie San (Ginseng and Gecko Powder)
  1. Ren Shen Hu Tao Tang (Ginseng and Walnut Decoction)
  2. Ren Shen Chong Cao Tang (Ginseng and Cordyceps Decoction)
 11. Bu Fei Tang (Tonify the Lung Decoction)

Blood-Tonifying FormulationsEdit

 1. Si Wu Tang (Four-Substance Decoction)
  1. Sheng Yu Tang (Sage-Like Healing Decoction)
  2. Sheng Yu Tang (Sage-Like Healing Decoction)
  3. Jia Wei Si Wu Tang (Augmented Four-Substance Decoction)
  4. Zhuang Jin Tang (Strengthen the Tendon Decoction)
  5. Tiao Jing Yi Hao (Regulate Menses Formula One)
  6. Tiao Jing Er Hao (Regulate Menses Formula Two)
  7. Tiao Jing San Hao (Regulate Menses Formula Three)
  8. Tiao Jing Si Hao (Regulate Menses Formula Four)
 2. Tao Hong Si Wu Tang (Pour-Substance Decoction with Saftlower and Peach Pit)
 3. Wen Qing Yin (Warming and Clearing Decoction)
  1. Wen Qing Yin (Warming and Clearing Decoction)
  2. Wen Qing Yin (Warming and Clearing Decoction)
 4. Guo Qi Yin (Delayed Menstruation Decoction)
 5. Dang Gui Bu Xue Tang (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood)
 6. Gui Pi Tang (Restore the Spleen Decoction)
  1. Gui Pi An Shen Tang (Restore the Spleen and Tranquilize the Spirit Decoction)
 7. Zhi Gan Cao Tang (Honey-Fried Licorice Decoction)
  1. Jia Jian Fu Mai Tang (Modified Restore the Pulse Decoction)
 8. Nu Ke Bai Zi Ren Wan (Platycladus Seed PHI for Females)
 9. Dang Gui Shao Yao San (Tangkuei and Peony Powder)
  1. Ren Shen Dang Shao San (Ginseng, Tangkuei, and Peony Powder)
 10. Shao Yao Gan Cao Tang (Peony and Licorice Decoction)
  1. Jia Wei Shao Yao Gan Cao Tang (Augmented Peony and Licorice Decoction)

Qi And Blood-Tonifying FormulationsEdit

 1. Ba Zhen Tang (Eight-Treasure Decoction)
 2. Shi Quan Da Bu Tang (All-Inclusive Great Tonifying Decoction)
  1. Da Bu Tang (Great Tonifying Decoction)
  2. Ren Shen Da Bu Tang (Ginseng Great 'lbnifying Decoction)
 3. Ren Shen Yang Ying Tang (Ginseng Decoction to Nourish the Nutritive Qi)
 4. Tai Shan Pan Shi San (Powder that Gives the Stability of Mount Tai)
 5. Bao Chan Wu You Fang (Preserve Pregnancy and Care-Ffee Decoction)
 6. Dang Gui San (Tangkuei Powder)
 7. Xiong Gui Tiao Xue Yin (Cnidium and Tangkuei Decoction to Regulate Blood)

Yin-Tonifying FormulationsEdit

 1. Liu Wei Di Huang Wan (Six-Ingredient Pill with Rehmannia)
  1. Er Long Zuo Ci Wan (Pill for Deafness that Is Kind to the left Kidney)
  2. Ming Mu Di Huang Wan (Improve Vision Pill with Rehmannia)
  3. Ming Mu Di Huang Wan (Improve Vision Pill with Rehmannia)
 2. Zhi Bai Di Huang \Van (Anemarrhena, Phellodendron, and Rehmannia Pill)
  1. Shi Wei Di Huang Wan (Ten-Ingredient Pill with Rehmannia)
 3. Qi Ju Di Huang Wan (Lycium Fruit, Chrysanthemum, and Rehmannia Pill)
 4. Mai Wei Di Huang Wan (Ophiopogonis, Schisandra, and Rehmannia Pill)
 5. Du Qi Wan (Capital Qi Pill)
 6. Zuo Gui Wan (Restore the Left Kidney Pill)
  1. Zuo Gui Yin (Restore the Left Kidney Decoction)
  2. Jia Wei Zuo Gui Wan (Augmented Restore the teft [ Kidney] Pill)
 7. Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pill)
 8. Hu Qian Wan (Hidden T iger Pill)
  1. Hu Qian Wan (Hidden Tiger Pill)
 9. Er Zhi Wan (Two-Ultimate Pill)
  1. Sang Ma Wan (Mulberry Leaf and Sesame Seed Pill)
 10. Yi Guan Jian (Linking Decoction)
 11. Shi Hu Ye Guang Wan (Dendrobium Pill for Night Vision)
 12. Zi Yin Di Huang Wan (Rehmannia Pill to Nourish Yin)
 13. Zi Shen Ming Mu Tang (Nourish the Kidney to Brighten the Eyes Decoction)
 14. Zi Shen Tong Er Tang (Nourish the Kidney to Unblock the Ears Decoction)

Yang-Tonifying FormulationsEdit

 1. Jin Gui Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet)
  1. Shi Bu Wan (Ten-Tonic Pill)
 2. Ba Wei Di Huang Wan (Eight-Ingredient Pill with Rehmannia)
 3. Ji Sheng Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill from Formulas that Aid the Living)
 4. You Gui Wan (Restore the Right Kidney Pill)
  1. You Gui Yin (Restore the Right Kidney Decoction)
  2. Jia Wei You Gui Wan (Augmented Restore the Right Kidney Pill)
 5. Huan Shao Dan (Return to Youth Pill)
  1. Huan Shao Di Huang Wan (Rehmannia Pill to Return to Youth)
  2. Bu Shen Tang (Tonify the Kidney Decoction)
 6. Er Xian Tang (Two-Immortal Decoction)
  1. Er Xian Bu Shen Tang (Two-Immortal Decoction to Tonify the Kidney)

Yin And Yang-Tonifying FormulationsEdit

 1. Gui Lu Er Xian Jiao (Tortoise Shell and Deer Antler Syrup)
  1. Bu Shen Wcm (Tonify the Kidney Pill)
  2. Bu Gu Wan (Tonify the Bone Pill)
 2. Qi Bao Mei Ran Dan (Seven-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers)
  1. Shou Wu Pian (Polygonum Pill)
 3. Di Huang Yin Zi (Rehmannia Decoction)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6