Traditional Chinese Medicine/Summer-Heat Dispelling Prescriptions

Summer-heat dispelling prescriptions include the following:

 1. Qing Luo Yin (Clear the Collaterals Decoction)
 2. Xiang Ru San (Mosla Powder)
  1. San Wu Xiang Ru Yin (Mosla Three Decoction)
  2. Shi Wei Xiang Ru Yin (Ten-Ingredient Decoction with Mosla)
 3. Xin Jia Xiang Ru Yin (Newly-Augmented Mosla Decoction)
 4. Liu Yi San (Six-to-One Powder)
  1. Liu Yi San (Six-to-One Powder)
  2. Yi Yuan San (Benefit the Basal Powder)
  3. Bi Yu San (Jasper Powder)
  4. Ji Su San (Peppermint Powder)
 5. Gui Ling Gan Lu Yin (Cinnamon and Poria Sweet Dew Decoction)
 6. Qing Shu Yi Qi Tang (Clear Summer-Heat and Augment the Qi Decoction)
  1. Qing Shu Yi Qi Tang (Clear Summer-Heat and Augment the Qi Decoction)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6