Traditional Chinese Medicine/Substances for Topical Application

 1. Liu Huang (Sulfur)
 2. Xiong Huang (Realgar)
 3. Qing Fen (Calomelas)
 4. Qian Dan (Minium)
 5. Mi Tuo Seng (Lithargyrum)
 6. Ming Fan (Alumen)
 7. Da Suan (Bulbus Alii Sativi)
 8. Ban Mao (Mylabris)
 9. Chan Su (Venenum Bufonis)
 10. Ma Qian Zi (Semen Strychni)
 11. She Chuang Zi (Fructus Cnidii)
 12. Lu Feng Fang (Nidus Vespae)
 13. Xue Jie (Sanguis Draconis)
 14. Zhang Nao (Camphora)
 15. Da Feng Zi (Semen Hydnocarpi)
 16. Si Gua Luo (Retinervus Luffae Fructus)
 17. Er Cha (Catechu)
 18. Wa Leng Zi (Concha Arcae)
 19. Peng Sha (Borax)
 20. Lu Gan Shi (Galamina)
 21. Mu Bie Zi (Semen Momordicae)
 22. Wu Ming Yi (Pyrolusitum)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology