Traditional Chinese Medicine/Stop-Bleeding Herbs

 1. Da Ji (Herba seu Radix Cirsii Japonici)
  1. Da Ji Ye (Herba Cirsii Japonici)
  2. Da Ji Gen (Radix Cirsii Japonici)
 2. Xiao Ji (Herba Cirisii)
 3. Di Yu (Radix Sanguisorbae)
 4. Bai Mao Gen (Rhizoma Imperatae)
 5. Rai Mao Hua (Flos Imperatae)
 6. Huai Hua (Flos Sophorae)
 7. Huai Jiao (Fructus Sophorae)
 8. Ce Bai Ye (Cacumen Platycladi)
 9. Zi Zhu (Folium Callicarpae)
 10. Xian He Cao (Herba Agrimoniae)
 11. Bai Ji (Rhizoma Bletillae)
 12. Zong Lu Pi (Fibra Stipulae Trachycarpi)
 13. Zong Lu Zi (Fructus Trachycarpi)
 14. Ou Jie (Nodus Nelumbinis Rhizomatis)
 15. Xue Yu Tan (Crinis Carbonisatus)
 16. San Qi (Radix Notoginseng)
 17. Ju Ye San Qi (Herba seu Radix Gynura Segetum)
 18. Jing Tian San Qi (Herba seu Radix Sedum Aizoom)
 19. Qian Cao (Radix Rubiae)
 20. Pu Huang (Pollen Typhae)
 21. Hua Rui Shi (Ophicalcitum)
 22. Wan Nian Song (Herba Selaginellae)
 23. Xiao Jin Ying (Fructus Rosae Cymosae)
 24. Lian Fang (Receptaculum Nelumbinis)
 25. Zhu Fan Hua Tou (Rhizoma Mirabilidis)
 26. Ai Ye (Folium Artemisiae Argyi)
 27. Fu Long Gan (Terra Flava Usta)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology