Traditional Chinese Medicine/Shen-Calming Prescriptions

Shen-calming prescriptions have been classified as follows:

Sedative Prescriptions That Calm The Shen (Spirit)Edit

 1. Zhu Sha An Shen Wan (Cinnabar Pill to Tranquilize the Spirit)
  1. Sheng Tie Luo Yin (Iron Filings Decoction)
 2. Zhen Zhu Mu Wan (Mother of Pearl Pill)
 3. Ci Zhu Wan (Magnetite and Cinnabar Pill)
 4. Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction)
  1. Chai Hu An Shen Tang (Bupleurum Decoction to Tranquilize the Spirit)

Nourishing Prescriptions That Calm The Shen (Spirit)Edit

 1. Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction)
  1. Ding Zhi Wan (Settle the Emotions Pill)
 2. Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart)
  1. Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart)
  2. Tian Wang Bu Xin Dan (Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart)
  3. Bai Zi Yang Xin Wan (Biota Seed Pill to Nourish the Heart)
  4. Yang Xin Dan (Nourish the Heart Pill)
  5. Zhen Zhong Dan (Pillow Special Pill)
 3. Gan Mai Da Zao Tang (Licorice, Wheat, and Jujube Decoction)
  1. An Shen Tang (Tranquilize the Spirit Decoction)
 4. Yang Xin Tang (Nourish the Heart Decoction)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6