Traditional Chinese Medicine/Shen-Calming Herbs

Sedative Herbs That Calm the Shen (Spirit)Edit

 1. Zhu Sha (Cinnabaris)
 2. Ci Shi (Magnetitum)
 3. Long Gu (Os Draconis)
 4. Long Chi (Dens Draconis)
 5. Hu Po (Succinum)

Nourishing Herbs That Calm the Shen (Spirit)Edit

 1. Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae)
 2. Zi Ren (Semen Platycladi)
 3. Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 4. He Huan Pi (Cortex Albiziae)
 5. He Huan Hua (Flos Albiziae)
 6. Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori)
 7. Ling Zhi (Ganoderma)
 8. Xie Cao (Radix et Rhizoma Valerianae)
 9. Xiao Mai (Fructus Tritici)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology