Traditional Chinese Medicine/Reducing, Guiding, and Dissolving Prescriptions

Reducing, guiding, and dissolving prescriptions have been classified as follows:

Reducing, Guiding, and Dissolving Prescriptions That Treat Food StagnationEdit

 1. Bao He Wan (Preserve Harmony Pill)
  1. Da An Wan (Great Tranquility Pill)
  2. Shan Zha Tang (Crataegus Decoction)
  3. Shan Zha Hua Tan Tang (Crataegus Decoction to Transform Phlegm)
 2. Zhi Shi Dao Zhi Wan (Immature Bitter Orange Pill to Guide Out Stagnation)
 3. Mu Xiang Bing Lang Wan (Aucklandia and Betel Nut Pill)
 4. Zhi Zhu Tang (Immature Bitter Orange and Atractylodes Macrocephala Pill)
  1. Zhi Zhu Tang (Immature Bitter Orange and Atractylodes Macrocephala Decoction)
  2. Qu Mai Zhi Zhu Wan (Medicated Leaven, Barley Sprout, Immature Bitter Orange, and Atractylodes Macrocephala Pill)
  3. Ju Ban Zhi Zhu Wan (Tangerine Peel, PineUia, Immature Bitter Orange, and Atractylodes Macrocephala Pill)
  4. Xiang Sha Zhi Zhu Wan (Aucklandia, Amomum, Immature Bitter Orange, and Atractylodes Macrocephala Pill)
 5. Jian Pi Wan (Strengthen the Spleen Pill)
  1. Zi Sheng Wan (Nourish Life Pill)

Reducing, Guiding, and Dissolving Prescriptions That Relieve DistentionEdit

 1. Zhi Shi Xiao Pi Wan (Immature Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distention)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6