Traditional Chinese Medicine/Qi-Regulating Prescriptions

Qi-regulating prescriptions have been classified as follows:

Qi-Moving PrescriptionsEdit

 1. Yue Ju Wan (Escape Restraint Pill)
  1. Xiang Fu Wan (Cyperus Pill)
 2. Jin Ling Zi San (Melia Toosendan Powder)
  1. Yan Hu Suo San (Corydalis Powder)
  2. Yan Hu Yi Hao (Corydalis Formula One)
  3. Yan Hu Er Hao (Corydalis Formula Two)
 3. Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia and Magnolia Bark Decoction)
 4. Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang (Immature Bitter Orange, Chinese Chive, and Cinnamon Twig Decoction)
  1. Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Chive, and Wine Decoction)
  2. Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang (Trichosanthes Fruit, Chinese Chive, and Pinellia Decoction)
  3. Jia Wei Gua Lou Xie Bai Tang (Augmented Trichosantbes Fruit and Chinese Chive Decoction)
 5. Ju He Wan (Tangerine Seed Pill)
 6. Tian Tai Wu Yao San (Top-Quality Lindera Powder)
  1. San Ceng Hui Xiang Wan (Fennel Seed Pill with Three Levels)
  2. Dao Qi Tang (Conduct the Qi Decoction)
 7. Nuan Gan Tang (Warm the Liver Decoction)
 8. Hou Po Wen Zhong Tang (Magnolia Bark Decoction for Warming the Middle)
  1. Liang Fu Wan (Galangal and Cyperus Pill)

Qi-Descending PrescriptionsEdit

 1. Su Zi Jiang Qi Tang (Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward)
  1. San Zi Jiang Qi Tang (Three-Seed Decoction for Directing Qi Downward)
 2. Ding Chuan Tang (Arrest Wheezing Decoction)
 3. Shen Mi Tang (Mysterious Decoction)
 4. Si Mo Tang (Four Milled-Herbs Decoction)
  1. Wu Mo Yin Zi (Five Milled-Herbs Decoction)
 5. Xuan Fu Dai Zhe Shi Tang (Inula and Hematite Decoction)
  1. Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan (Ginger, Ginseng, and Pinellia Pill)
 6. Ju Pi Zhu Ru Tang (Tangerine Peel and Bamboo Shaving Decoction)
  1. Ju Pi Zhu Ru Tang (Tangerine Peel and Bamboo Shaving Decoction)
  2. Xin Zhi Ju Pi Zhu Ru Tang (Newly-Formulated Tangerine Peel and Bamboo Shaving Decoction)
 7. Ding Xiang Shi Di Tang (Clove and Persimmon Calyx Decoction)
  1. Shi Di Tang (Persimmon Calyx Decoction)
 8. Sheng Yang San Huo Tang (Raise the Yang and Disperse the Fire Decoction)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6