Traditional Chinese Medicine/Qi-Regulating Herbs

 1. Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
  1. Ju Hong (Exocarpium Citri Rubrum)
  2. Ju Luo (Fibra Citri Rubrum)
  3. Ju Ye (Folium Citri Rubrum)
  4. Ju He (Semen Citri Rubrum)
 2. Hua Ju Hong (Exocarpium Citri Grandis)
 3. Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viride)
 4. Zhi Shi (Fructus Aurantii Immaturus)
 5. Zhi Ke (Fructus Aurantii)
 6. Xiang Yuan (Fructus Citri)
 7. Fo Shou (Fructus Citri Sarcodactylis)
 8. Fo Shou Hua (Flos Citri Sarcodactylis)
 9. Po Bu Zi Ye (Folium Cordia Dichotoma)
 10. Da Fu Pi (Pericarpium Arecae)
 11. Wan Dian Jin (Radix Ilicis Asprellae)
 12. Mu Xiang (Radix Aucklandiae)
 13. Xiang Fu (Rhizoma Cyperi)
 14. Wu Yao (Radix Linderae)
 15. Wu Teng (Ramulus Linderae)
 16. Xie Bai (Bulbus Allii Macrostemonis)
 17. Tan Xiang (Lignum Santali Albi)
 18. Chen Xiang (Lignum Aquilariae Resinatum)
 19. Chuan Lian Zi (Fructus Toosendan)
 20. Ku Lian Zi (Fructus Meliae)
 21. Qing Mu Xiang (Radix Aristolochiae)
 22. Li Zhi He (Semen Litchi)
 23. Suo Luo Zi (Semen Aesculi)
 24. Ba Yue Zha (Fructus Akebiae)
 25. Gan Song (Radix seu Rhizoma Nardostachys)
 26. Jiu Ceng Ta (Herba Ocimi Basilici)
 27. Tian Xian Tiang (Herba Aristolochiae)
 28. Dao Dou (Semen Canavaliae)
 29. Shi Di (Calyx Kaki)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology