Traditional Chinese Medicine/Phlegm-Resolving and Coughing- and Wheezing- Relieving Herbs

Phlegm-Resolving HerbsEdit

 1. Ban Xia (Rhizoma Pinelliae)
 2. Tian Nan Xing (Rhizoma Arisaematis)
 3. Dan Nan Xing (Arisaema cum Bile)
 4. Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii)
 5. Yu Bai Fu (Rhizoma Typhonium Giganteum)
 6. Guan Bai Fu (Rhizoma Aconitum Coreanum)
 7. Bai Jie Zi (Semen Sinapis)
 8. Zao Jiao (Fructus Gleditsiae)
 9. Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae)
 10. Jie Geng (Radix Platycodonis)
 11. Shu Hua Sha Shen (Radix Adenophora Remotiflora)
 12. Xuan Fu Hua (Flos Inulae)
 13. Jin Fei Cao (Herba Inulae)
 14. Qian Hu (Radix Peucedani)
 15. Bai Qian (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
 16. Chuan Bei Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
 17. Bei Mu (Bulbus Fritillaria)
 18. Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
 19. Tu Bei Mu (Bulbus Bolbostemma Paniculatum)
 20. Gua Lou Shi (Fructus Trichosanthis)
 21. Cua Lou Ren (Semen Trichosanthis)
 22. Gua Lou Pi (Pericarpium Trichosanthis)
 23. Tian Zhu Huang (Concretio Silicea Bambusae)
 24. Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taenia)
 25. Zhu Li (Succus Bambusae)
 26. Fu Hai Shi (Pumice)
 27. Hai Ge Fen (Concha Merctricis seu Cyclinae)
 28. Meng Shi (Lapis Micae seu Chloriti)
 29. Hai Zao (Sargassum)
 30. Kun Bu (Thallus Laminariae seu Eckloniae)
 31. Hai Dai (Laminaria Japonica)
 32. Huang Yao Zi (Herba Dioscoreae Bulbiferae)
 33. Pang Da Hai (Semen Sterculiae Lychnophorae)
 34. Luo Han Guo (Fructus Momordicae)
 35. Luo Han Guo Ye (Folium Momordicae)

Coughing- and Wheezing-Relieving HerbsEdit

 1. Xing Ren (Semen Armeniacae Amarum)
 2. Xing Ren Shu Pi (Cortex Pruni Armeniacae)
 3. Bai Bu (Radix Stemonae)
 4. Zi Wan (Radix Asteris)
 5. Kuan Dong Hua (Flos Farfarae)
 6. Su Zi (Fructus Perillae)
 7. Zhong Ru Shi (Stalactitum)
 8. Ma Dou Ling (Fructus Aristolochiae)
 9. Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae)
 10. Gu Zhi Hua (Semen Oroxyli)
 11. Bai Guo (Semen Ginkgo)
 12. Yin Guo Ye (Folium Ginkgo)
 13. Sang Bai Pi (Cortex Mori)
 14. Ting Li Zi (Semen Descurainiae seu Lepidii)
 15. Nan Ting Li Zi (Semen Descurainiae)
 16. Bei Ting Li Zi (Semen Lepidii)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology