Traditional Chinese Medicine/Orifice-Opening Herbs

  1. She Xiang (Moschus)
  2. Bing Pian (Borneolum Syntheticum)
  3. Su He Xiang (Styrax)
  4. Shi Chang Pu (Rhizoma Acari)
    1. Jiu Jie Chang Pu (Rhizoma Anemones Altaicae)
    2. Shui Chang Pu (Rhizoma Acori Calami)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology