Traditional Chinese Medicine/Liver-Calming and Wind-Extinguishing Herbs

 1. Ling Yang Jiao (Cornu Saigae Tataricae)
 2. Shan Yang Jiao (Cornu Naemorhedis)
 3. Huang Yang Jiao (Cornu Procapra Gutturosa)
 4. Gou Teng (Ramulus Uncariae cum Uncis)
 5. Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae)
 6. Quan Xie (Scorpio)
 7. Wu Gong (Scolopendra)
 8. Jiang Can (Bombyx Batryticatus)
 9. Di Long (Pheretima)
 10. Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)
 11. Mu Li (Concha Ostreac)
 12. Dai Zhe Shi (Haematitum)
 13. Bai Ji Li (Fructus Tribuli)
 14. Jue Ming Zi (Semen Cassiae)
 15. Gou Qi Gen (Radix Lycii)
 16. Zhen Zhu (Margarita)
 17. Zhen Zhu Mu (Concha Margaritaferae)

back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology