Traditional Chinese Medicine/Interior-Warming Herbs


 1. Fu Zi (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
 2. Chuan Wu (Radix Aconiti Preparata)
  1. Wu Tou (Radix Aconiti)
 3. Cao Wu (Radix Aconiti Kusnezoffii)
 4. Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
 5. Gui Xin (Cortex Rasus Cinnamomi)
 6. Tu Rou Gui (Cortex Cinnamomum Burmannii)
 7. Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis)
 8. Pao Jiang (Rhizoma Zingiberis Preparatum)
 9. Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae)
 10. Xi Xin (Herba Asari)
 11. Tu Xi Xin (Herba Asarum Forbgesii)
 12. Hua Jiao (Pericarpium Zanthoxyli)
 13. Jiao Mu (Semen Zanthoxyli Bungeani)
 14. Gao Liang Jiang (Rhizoma Alpiniae Officinarum)
 15. Hong Dou Kou (Fructus Alphiniae Galangae)
 16. Ding Xiang (Flos Caryophylli)
 17. Mu Ding Xiang (Fructus Caryophylli)
 18. Ding Xiang Pi (Cortex Caryophylli)
 19. Hu Jiao (Fructus Piper)
 20. Bi Ba (Fructus Piperis Longi)
 21. Bi Cheng Qie (Fructus Litseae)
 22. Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi)
 23. Shi Luo (Fructus Anethurn Graveolens)
 24. Da Hui Xiang (Fructus Anisi Stellati)
 25. Mang Cao (Fructus Illicium Lanceolatum)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology