Traditional Chinese Medicine/Inducing Diuresis By Strengthening The Spleen

< Traditional Chinese Medicine
  1. Ling Gui Zhu Gan Tang
  2. Ling Jiang Zhu Gan Tang
  3. Ling Gui Gan Zao Tang
  4. Fang Ji Huang Qi Tang
  5. Wu Pi Yin
  6. Bu Qi Jian Zhong Tang
  7. Ji Ming San Jia Fu Ling

back to :