Traditional Chinese Medicine/Heat-Clearing Prescriptions

Heat-clearing prescriptions have been classified as follows:

Qi (Energy) Level-Clearing PrescriptionsEdit

 1. Bai Hu Tang (White Tiger Decoction)
  1. Bai Hu Jia Gui Zhi Tang (White Tiger plus Cinnamon Twig Decoction)
  2. Bai Hu Jia Gang Zhu Tang (White Tiger plus Atractylodes Decoction)
 2. Bai Hu Jia Ren Shen Tang (White Tiger plus Ginseng Decoction)
 3. Zhu Ye Shi Gao Tang (Bamboo Leaves and Gypsum Decoction)

Ying (Nutritive) Level-Clearing and Blood-Cooling PrescriptionsEdit

 1. Qing Ying Tang (Clear the Nutritive Level Decoction)
 2. Xi Jiao Di Huang Tang (Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction)
  1. Shen Xi Dan (Magical Rhinoceros Special Pill)
  2. Qing Re Liang Xue Tang (Clear Heat and Cool the Blood Decoction)
  3. Fu Zheng Yi Yan Tang (Support the Upright and Suppress Cancer Decoction)

Qi (Energy) Level and Xue (Blood) Level-Clearing PrescriptionsEdit

 1. [[../Qing Wen Bai Du Yin {Clear Epidemics and Overcome Pathogenic Influences Decoction)
  1. Hua Ban Tang (Transform Blotches Decoction)

Heat-Clearing and Toxin-Eliminating PrescriptionsEdit

 1. Huang Lian Jie Du Tang (Coptis Decoction to Relieve Toxicity)
  1. Lian Qiao Jie Du Tang (Forsythia Decoction to Relieve Toxicity)
 2. Huang Lian Shang Qing Wan (Coptis Pill to Clear the Upper)
 3. Qing Shang Fang Feng Tang (Clear the Upper and Guard the Wind Decoction)
  1. Qing Re Jie Du Tang (Clear Heat and Relieve Toxicity Decoction)
 4. Liang Ge San (Cool the Diaphragm Powder)
 5. Qing Liang Yin (Clearing and Cooling Decoction)
 6. Pu Ji Xiao Du Yin (Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxin)
  1. Da Qing Tang (lsatis Decoction)
 7. San Huang Xie Xin Tang (Three-Yellow Decoction to Sedate the Epigastrium)
 8. San Huang Shi Gao Tang (Three-Yellow and Gypsum Decoction)
  1. San Huang Shi Gao Tang (Three-Yellow and Gypsum Decoction)
 9. Liu Shen Wan (Six-Miracle Pill)

Zang-Fu Clearing PrescriptionsEdit

 1. Dao Chi San (Guide Out the Red Powder)
 2. Qing Xin Lian Zi Yin (Lotus Seed Decoction to Clear the Heart)
 3. Zhi Zi Chi Tang (Gardenia and Soja Decoction)
 4. Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Decoction to Drain the Liver)
  1. Xie Qing Wan (Drain the Green Pill)
  2. Long Dan Jiang Ya Pian (Gentiana Pill to Lower [Blood] Pressure)
  3. Long Dan Jie Du Tang (Gentiana Decoction to Relieve Toxicity)
  4. Zhi Zi Jiang Huo Tang (Gardenia Decoction to Descend Fire)
 5. Dang Gui Long Hui Wan (Tangkuei, Gentiana, and Aloe Pill)
 6. Xi Gan Ming Mu San (Wash the Liver and Brighten the Eyes Powder)
 7. Xie Bai San (Drain the White Powder)
  1. Ting Li Da Zao Xie Fei Tang (Descurainia and Jujube Decoction to Drain the Lung)
 8. Qing Xin Li Ge Tang (Clear the Epigastrium and Benefit the Diaphragm Decoction)
  1. Qing Xin Li Ge Tang (Clear the Epigastrium and Benefit the Diaphragm Decoction)
 9. Xiang Sheng Po Di San (Loud Sound Powder for a Broken Flute)
 10. Zuo Jin Wan (Left Metal Pill)
  1. Wu Ji Wan (Wuji Pill)
  2. Xiang Lian Wan (Auddandia and Coptis Pill)
  3. Qing Wei Tang (Clear the Stomach Decoction)
 11. Qing Wei San (Clear the Stomach Powder)
 12. Xie Huang San (Drain the Yellow Powder)
 13. Yu Nu Jian (Jade Woman Decoction)
 14. Gan Lu Yin (Sweet De;v Decoction)
 15. Shao Yew Tang (Peony Decoction)
  1. Shao Yao Yi Yi Ren Tang (Peony and Coicis Decoction)
  2. Shao Yao Hou Po Tang (Peony and Magnolia Bark Decoction)
 16. Huang Qin Tang (Scutellaria Decoction)
 17. Bai Tau Weng Tang (Pulsatilla Decoction)
  1. Bai Tou Weng Jia Gan Cao E Jiao Tang (Pulsatilla Decoction plus Licorice and Ass-Hide Gelatin)

Deficiency-Heat Clearing PrescriptionsEdit

 1. Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia Annua and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction)
  1. Zi Yin Qing Re Tang (Nourish Yin and Clear Heat Decoction)
 2. Qin Jiao Bie Jia San (Gentiana Macrophylla and Soft-Shelled Turtle Shell Powder)
 3. Qing Gu San (Cool the Bones Powder)
 4. Dang Gui Liu Huang Tang (Tangkuei and Six-Yellow Decoction)
 5. Zi Yin Jiang Huo Tang (Nourish Yin and Descend the Fire Decoction)


back to:


Reference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6