Traditional Chinese Medicine/Heat-Clearing Herbs

Heat-Clearing and Fire-Purging HerbsEdit

 1. Shi Gao (Gypsum Fibrosum)
  1. Duan Shi Gao (Gypsum Fibrosum Preparata)
 2. Zhi Mu (Radix Anemarrhenae)
 3. Qing Guo Gen (Radix Canarium Album)
 4. Han Shui Shi (Mirabilite)
 5. Hong Shi Gao (Gypsum Rubrae)
 6. Fang Jie Shi (Calcitum)
 7. Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis)
 8. Lu Gen (Rhizoma Phragmitis)
 9. Zhu Ye (Herba Phyllostachys)
 10. Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri)
 11. Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 12. Zhi Zi Ren (Semen Gardeniae)
 13. Zhi Zi Pi (Pericarpium Gardeniae)
 14. Xia Ku Cao (Spica Prunellae)
 15. Xia Ku Hua (Flos Prunellae)
 16. Mi Meng Hua (Flos Buddlejae)
 17. Qing Xiang Zi (Semen Celosiae)
 18. Gu Jing Cao (Flos Eriocauli)
 19. Rui Ren (Semen Prinsepiae)
 20. Da Ding Huang (Caulis Euonymi)
 21. Ren Zhong Bai (Urinae Hominis Sedimen)
 22. Shi Lian Zi (Herba Sinocrassulae Indicae)
 23. Lu Cha (Folium Camellia Sinensis)
 24. Wu Long Cha (Folium Camellia Sinensis Fermentata)
 25. Xi Gua (Fructus Citrulli)
 26. Xi Gua Pi (Pericarpium Citrulli)
 27. Xi Gua Cui Pi (Exocarpium Citrulli)

Heat-Clearing and Dampness-Drying HerbsEdit

 1. Huang Qin (Radix Scutellariae)
 2. Huang Lian (Rhizoma Coptidis)
 3. Huang Bai (Cortex Phellodendri)
 4. Ji Xue Cao (Herba Centellae)
 5. Long Dan Cao (Radix Gentianae)
 6. Ku Shen Gen (Radix Sophorae Flavescentis)

Heat-Clearing and Blood-Cooling HerbsEdit

 1. Xi Jiao (Cornu Rhinoceri)
 2. Shui Niu Jiao (Cornu Bubali)
 3. Huang Niu Jiao (Cornus Bovis)
 4. Qing Niu Jiao Fen (Cornus Bovis)
 5. Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae)
 6. Xian Di Huang (Radix Rehmanniae Recens)
 7. Xuan Shen (Radix Scrophulariae)
 8. Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 9. Mu Dan Ye (Folium Moutan)
 10. Chi Shao (Radix Paeoniae Rubrae)
 11. Zi Cao Gen (Radix Lithospermi)
 12. Fu Rang (Radix Hibisci)
 13. Fu Rang Ye (Folium Hibisci)
 14. Huang Teng (Caulis Fibraurea)
 15. Ji Guan Hua (Flos Celosiae Cristatae)
 16. Dong Qing Ye (Folium Ilexis)

Heat-Clearing and Toxin-Eliminating HerbsEdit

 1. Jin Yin Hua (Flos Lonicerae)
 2. Ren Dong Teng (Caulis Lonicerae)
 3. Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
 4. Guan Ye Lian Qiao (Herba Hypericum)
 5. Pu Gong Ying (Herba Taraxaci)
 6. Zi Hua Di Ding (Herba Violae)
 7. Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)
 8. Lou Lu (Radix Rhapontici)
 9. Niu Huang (Calculus Bovis)
 10. Ren Gong Niu Huang (Calculus Bovis Syntheticum)
 11. Zao Xiu (Rhizoma Paridis)
 12. Xiong Dan (Fel Ursi)
 13. Niu Dan (Fel Bovis)
 14. Zhu Dan (Fel Porcus)
 15. Bai Lian (Radix Ampelopsis)
 16. Bai Xian Pi (Cortex Dictamni)
 17. Qian Li Guang (Herba Senecionis Scandens)
 18. Ji Gu Cao (Herba Abri)
 19. Ban Bian Lian (Herba Lobeliae Chinensis)
 20. Cha Chi Huang (Herba Stellariae Aquaticae)
 21. Dao Di Wu Gong (Rhizoma Heliminthostachytis)
 22. Jin Guo Lan (Radix Tinosporae)
 23. Liu Ye (Folium Salicis Babylonicae)
 24. Bai Hua She She Cao (Herba Oldenlandia)
 25. Tian Kui Zi (Radix Semiaguilegiae)
 26. Zi Bei Tian Kui (Herba Semiaquilegiae)
 27. Long Kui (Herba Solanum Nigrum)
 28. Ban Zhi Lian (Herba Scutellariae Barbatae)
 29. Shan Ci Gu (Pseudobulbus Cremastrae)
 30. Feng Wei Cao (Herba Pteris)
 31. Dong Ling Cao (Herba Rabdosiae Rubescentis)
 32. Chui Pen Cao (Herba Sedi) 206
 33. Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae)
 34. Da Qing Ye (Folium Isatidis)
 35. Ban Lan Gen (Radix lsatidis)
 36. Qing Dai (Indigo Naturalis)
 37. Zhu Zi Cao (Herba Enphorbiae Thymifoliae)
 38. Chuan Xin Lian (Herba Andrographis)
 39. Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae)
 40. She Gan (Rhizoma Belamcandae)
 41. Shan Dou Gen (Radix Sophorae Tonkinensis)
 42. Dou Gen (Rhizoma Menispermi)
 43. Ma Bo (Lasiosphaera seu Calvatia)
 44. Pao Zai Cao (Herba Physalis Angulatae)
 45. Dao Diao Jin Zhong (Melothria Maderospatana)
 46. Ma Chi Xian (Herba Portulacae)
 47. Qin Pi (Cortex Fraxini)
 48. He Tao Qiu Pi (Cortex Juglandis)
 49. Bai Tou Weng (Radix Pulsatillae)
 50. Bai Tou Weng Jing (Caulis Pulsatillae)
 51. Bai Tou Weng Ye (Folium Pulsatillae)
 52. Ya Dan Zi (Fructus Bruceae)
 53. Hong Teng (Caulis Sargentodoxae)
 54. Bai Jiang Cao (Herba cum Radice Patriniae)
 55. Hu Yao Huang (Herba Leucas Mollissimae)
 56. Huang Shui Qie (Herba Solani)
 57. Shan Ma Ti (Radix Rauvolfiae)
 58. Pu Yin (Radix Wikstroemia Indica)
 59. Shu Wei Huang (Herba Rostellulariae)
 60. Xiang Si Cao (Herba Eupatorii Formosani)
 61. Ya She Huang (Herba Lippiae)
 62. Lu Dou (Semen Phaseoli Radiati)
 63. Lu Dou Yi (Pericarpium Phaseoli Radiati)
 64. Hei Dou (Semen Glycine Max)
 65. He Ye (Folium Nelumbinis)

Deficiency-Heat Clearing HerbsEdit

 1. Qing Hao (Herba Artemisiae Annuae)
 2. Bai Wei (Radix Cynanchi Atrati)
 3. Di Gu Pi (Cortex Lycii)
 4. Yin Chai Hu (Radix Stellariae)
 5. Hu Huang Lian (Rhizoma Picrorhizae)

back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology