The formula Qing E Wan, designed to warm kidney-yang and relieve lumbago, consists of the following:

No. Pinyin Simplified Chinese Grams
1 Hu Tao Rou 胡桃肉 6
2 Bu Gu Zhi 补骨脂 12
3 Du Zhong 杜仲 24
4 Da Suan 大蒜 6 cloves

back to: