Traditional Chinese Medicine/Blood-Invigorating and Stasis-Removing Herbs

 1. Chuan Xiong (Rhizoma Ligustici Chuanxiong)
 2. Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
 3. Yu Jin (Radix Curcumae)
 4. Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)
 5. Lu Lu Tong (Fructus Liquidambaris)
 6. Ru Xiang (Gummi Olibanum)
 7. Mo Yao (Myrrha)
 8. Hu Zhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati)
 9. Wu Ling Zhi (Excrementum Trogopteri seu Pteromi)
 10. Jiang Xiang (Lignum Dalbergiae Odoriferac)
 11. Zi Ran Tong (Pyritum)
 12. Niao Bu Su (Ramus Kalopanax Pictus)
 13. Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)
 14. Hong Hua (Flos Carthami)
 15. Zhang Hong Hua (Flos Crocus Sativus)
 16. Tao Ren (Semen Persicae)
 17. Yi Mu Cao (Herba Leonuri)
 18. Chong Wei Zi (Semen Leonuri)
 19. Ze Lan (Herba Lycopi)
 20. Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae)
 21. Niu Xi (Radix Cyathulae seu Achyranthis)
 22. Huai Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)
 23. Tu Niu Xi (Radix Achyranthes Longifolia)
 24. Ma Bian Cao (Herba Verbenae)
 25. Jin Bu Huan (Herba Lycopodii Serrati)
 26. Ye Ming Sha (Excrementum Vespertillonis Murini)
 27. Chuan Shan Jia (Squama Manis)
 28. Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae)
 29. Liu Ji Nu (Herba Artemisiae Anomalae)
 30. Su Mu (Lignum Sappan)
 31. Gan Qi (Resina Toxicodendri)
 32. Mao Dong Qing (Radix Ilicis Pubescentis)
 33. Ding Ling Cao (Herba Linderniae)
 34. Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi)
 35. Hong Teng (Caulis Sargentodoxae)
 36. San Leng (Rhizoma Sparganii)
 37. E Zhu (Rhizoma Curcumae)
 38. Shui Zhi (Hirudo)
 39. Meng Chong (Tabanus)
 40. Di Bie Chong (Eupolyphaga)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology