Traditional Chinese Medicine/Astringent Herbs

 1. Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
 2. Wu Mei (Fructus Mume)
 3. Wu Bei Zi (Galla Chinensis)
 4. He Zi (Fructus Chebulae)
 5. Ying Su Ke (Pericarpium Papaveris)
 6. Ye Ying Pi (Pericarpium Prunus Pseudocerasus)
 7. Chi Shi Zhi (Halloysitum Rubrum)
 8. Yu Yu Liang (Limonitum)
 9. Rou Dou Kou (Semen Myristicae)
  1. Rou Dou Gen (Radix Myristicae)
 10. Shi Liu Pi (Pericarpium Granati)
 11. Chun Gen Pi (Cortex Ailanthi)
  1. Chun Gen (Radix Ailanthi)
 12. Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
 13. Jin Ying Zi (Fructus Rosae Laevigatae)
 14. Sang Piao Xiao (Ootheca Mantidis)
 15. Fu Pen Zi (Fructus Rubi)
 16. Hai Piao Xiao (Endoconcha Sepiae)
 17. Qian Shi (Semen Euryales)
 18. Lian Zi (Semen Nelumbinis)
  1. Lian Zi (Semen Nelumbinis)
  2. Lian Zi Xin (Plumula Nelumbinis)
  3. Lian Xu (Stamen Nelumbinis)
  4. He Ye (Folium Nelumbinis)
  5. He Di (Calyx Nelumbinis)
  6. He Geng (Caulis Nelumbinis)
  7. Lian Fang (Receptaculum Nelumbinis)
  8. Ou Jie ( Nodus Nelumbinis Rhizomatis)
 19. Lian Zi Xin (Plumula Nelumbinis)
 20. Lian Xu (Stamen Nelumbinis)
 21. Fu Xiao Mai (Semen Tritici Aestivi Levis)
 22. Ma Huang Gen (Radix Ephedrae)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology