Traditional Chinese Medicine/Antiparasitic Herbs

  1. Shi Jun Li (Fructus Quisqualis)
  2. Ku Lian Pi (Cortex Meliae)
  3. Bing Lang (Semen Arecae)
  4. Nan Gua Zi (Semen Cucurbitae Moschatae)
  5. Fei Zi (Semen Torreyae)
  6. He Shi (Fructus Carpesii)
  7. Wu Yi (Fructus Ulmi Praeparatus)
  8. Lei Wan (Omphalia)
  9. He Cao Ya (Gemma Agrimoniae)
  10. Guan Zhong (Rhizoma Dryopteridis)


back to : Traditional Chinese Herbology And Pharmacology