Tibetan/Pronouns

མིང་ཚཔ། Ming tshab

Possesive

edit
   
Possesive
My ང་ཡི Nga yi
Your རང་གི Rang gi/Khyed rang gi
His/her ཁོང་གི Khong gi/Mo rang gi
Our ང་ཚོ་ཡི Nga tsho yi
Your རང་ཚོ་ཡི Rang tsho yi/Khyed rang tsho yi
Their ཁོང་ཚོ་ཡི Khong tsho yi

Examples:

 • ང་ཡི་྅ལ་ཁྲི།
  • Nga yi nyal khri
   • My bed
 • རང་གི་ཁྱིམ་ཚང།
  • Rang gi khyim tshang
   • Your family
 • ཁོང་གི་སྤོ་ལོ།
  • Khong gi po lo
   • His ball
 • ང་ཚོ་ཡི་ཁྱི།
  • Nga tsho yi khyi
   • Our dogs
 • རཔ་ཚོ་ཡི་མོ་ཏ།
  • Rang tsho yi mo ta
   • Your cars
 • ཁོང་ཚོ་ཡི་གྲོགས་པོ།
  • Khong tsho yi grogs po
   • Their friends

Demonstrative

edit
   
Demonstrative དེ་སྒྲ། De gra
This འདི 'Di
That དེ De
That ཕ་གི Pha gi
These འདི་ཚོ 'Di tsho
Those དེ་ཚོ De tsho
Those ཕ་གི་ཚོ Pha gi tsho

Examples:

 • གཙང་ཆུ་འདི། (Tsang chu di) : This river
 • པུད་མེད་དེ། (Bud med de) : That woman
 • རོང་ཕ་གི། (Rong pha gi) : That valley
 • ཀུ་ཤུ་འདི་ཚོ། (Ku shu di tsho) : These apples
 • ལུག་དེ་ཚོ། (Lug de tsho) : Those sheeps
 • ཤིང་ཏོག་ཕ་གི་ཚོ། (Sching tog pha gi tsho) : Those fruits

Interrogative

edit
   
Interrogative
Who སུ Su
What ག་རེ Ga re
Where ག་པར Ga par
Where from ག་ནས Ga ne
When ག་དུས Ga du
How ག་ལ Ga na
How much ག་ཚོད Ga tshod

Examples:

 • དེ་ཚོ་ག་རེརེད།
  • De tsho ga re red
   • What are those?
 • ཁོང་སུ་རེད།
  • Khong su red
   • who is she?
 • ང་སུ་རེད།
  • Nga su red
   • Who am I?
 • ཁྱེ་རང་སུ་ཡིན
  • khyed rang su yin
   • Who are you?

Questions and fast asks

edit
 • དེ་ད་རེ་རེད།
  • De ga re red
   • What is that?
 • དེབ་རེད།
  • Deb red
   • It's a book.
 • ཁྱེད་རང་བོད་ནས་ཡིན་པས།
  • Khyed rang bod na yin pa
   • Are you from Tibet?
 • མིན།ང་རྒྱ་གར་ནས་ཡིན།
  • Min.Nga gya gar na yin
   • No.I am from India.
 • ཁྱེད་རང་ཡུ་རོབ་ཡིན་པས།
  • Khyed rang yu rob yin pa
   • Are you from Europe?
 • ལགས་ཡིན།
  • Lag yin
   • Yes (Polite)
 • ཡིན་ཡིན།
  • Yin yin
   • Yes
 • ལགས་མིན།
  • Lag min
   • No (Polite)
 • ང་དགེ་རྒན་ཡི།
  • Nga ge gan yin
   • I am teacher.
 • ཡིང་པས།
  • Yin pa
   • Really?/Are you?
 • ཁོང་སློབ་ཕྲུག་རེད་མ་རེད།
  • Khong lob phrug red ma red
   • Is she a student, or not?