Three Hundred Tang Poems/In Her Quiet Window

In Her Quiet WindowEdit

English Chinese (Simplified) Chinese Pinyin
In Her Quiet Window

by Wang Chang Ling

闺怨

王昌龄

guī yuàn

Wáng Chāng Líng

 1. Too young to have learned what sorrow means,
 2. Attired for spring, she climbs to her high chamber.
 3. The new green of the street-willows is wounding her heart,
 4. Just for a title she sent him to war.
 1. 闺中少妇不知愁,
 2. 春日凝妆上翠楼。
 3. 忽见陌头杨柳色,
 4. 悔教夫婿觅封侯。
 1. guī zhōng shàofù bùzhī chóu,
 2. chūn rì níng zhuāng shàng cuì lóu.
 3. hū jiàn mò tóu yáng liǔ sè,
 4. huǐ jiào fū xù mì fēng hóu.