black   สีดำ (sǐi dam)
blue   สีฟ้า, สีนํ้าเงิน (sǐi fáa, sǐi náam ngoen)
brown, tan   สีนํ้าตาล (sǐi náam taan)
gray, grey   สีเทา (sǐi thao)
green   สีเขียว (sǐi khǐaw)
khaki   สีกากี (sǐi kaakii)
navy   สีนํ้าเงินเข้ม (sǐi náam ngoen khêm)
orange   สีส้ม (sǐi sôm)
pink   สีชมพู (sǐi chomphuu)
purple, violet   สีม่วง (sǐi mûang)
red   สีแดง (sǐi daeng)
white   สีขาว (sǐi khǎaw)
yellow   สีเหลือง (sǐi lěuang)