Cardinal Numbers

edit
 • ida one
 • rua two
 • tolu three
 • haat four
 • lima five
 • neen six
 • hitu seven
 • ualu eight
 • sia nine
 • sanulu ten


 • sanulu-resin-ida eleven
 • sanulu-resin-rua twelve
 • sanulu-resin-tolu thirteen
 • sanulu-resin-haat fourteen
 • sanulu-resin-lima fifteen
 • sanulu-resin-neen sixteen
 • sanulu-resin-hitu seventeen
 • sanulu-resin-ualu eighteen
 • sanulu-resin-sia nineteen
 • ruanulu twenty


 • tolunulu thirty
 • haatnulu forty
 • limanulu fifty
 • neennulu sixty
 • hitunulu seventy
 • ualunulu eighty
 • sianulu ninety
 • atus ida one hundred


 • atus rua two hundred
 • atus tolu three hundred
 • atus haat four hundred
 • atus lima five hundred
 • atus neen six hundred
 • atus hitu seven hundred
 • atus ualu eight hundred
 • atus sia nine hundred
 • rihun ida one thousand
 • rihun rua two thousand
 • rihun tolu three thousand