Tagalog/Phrasebook

Common phrasesEdit

Translation Phrase Pronunciation
Good Morning Magandang Umaga MA-GAN-DANG U-MA-GA
Good Noon Magandang Tanghali MA-GAN-DANG TANG-HA-LI
Good Afternoon Magandang Hapon MA-GAN-DANG HA-PON
Please Paki PA-KI
How are you? Kamusta ka? KA-MUS-TA KA?
Fine Mabuti MA-BU-TI
Goodbye Paalam PA-A-LAM
Yes Oo O-O
No Hindi HIN-DEH
Where's the toilet? Nasaan ang Banyo? NA-SA-AN ANG BA-NYO
I don't understand Hindi ko naiintindihan HIN-DEH KO NA-I-IN-TIN-DI-HAN
Sorry Paumanhin (po) PA-U-MAN-HIN
Excuse me, Sorry but I don't know Tagalog very well Paumanhin po pero hindi po ako magaling magtagalog PA-U-MAN-HIN PO PE-RO HIN-DEH PO A-KO MA-GA-LING MAG-TA-GA-LOG
Sorry, but I don't understand Tagalog Paumanhin po, pero hindi po ako nakakaintindi ng Tagalog PA-U-MAN-HIN PO, PE-RO HIN-DEH PO A-KO NA-KA-KA-IN-TIN-DI NG TA-GA-LOG
Do you know how to speak english? Marunong ka ba magsalita ng Ingles? MA-RU-NONG KA BA MAG-SA-LI-TA NG ING-LES
Goodbye Paalam PA-A-LAM

How are you?Edit

Translation Phrase Pronunciation
How are you? Kamusta ka? KA-MUS-TA KA?
I'm fine, Thank you Mabuti naman ako, Salamat MA-BU-TI NA-MAN AKO, SA-LA-MAT
I'm not fine Hindi ako Mabuti HIN-DEH A-KO MA-BU-TI
And you? At ikaw? AT I-KAW?

TitlesEdit

Translation Phrase Pronunciation
Sir/Gentleman Ginoo GI-NO-O
Mam/Madam Binibini BI-NI-BI-NI


GreetingsEdit

Translation Phrase
Good Morning Magandang Umaga
Good (After)Noon Magandang Tanghali
Good Afternoon Magandang Hapon
Good Evening Magandang Gabi
How Are you? Kamusta ka?
I'm Fine, Thank You Mabuti naman Ako, Salamat
And You? At Ikaw?
I'm not fine Hindi ako Mabuti

TitlesEdit

Translation Phrase
Sir, Mr. Ginoo/Mister
Mam, Mrs. Miss, Misis
Miss Binibini

GoodbyeEdit

Translation Phrase
Goodbye! Paalam!
Take Care Mag-ingat ka (you)/kayo {you(plural)}
Hope we meet again Sana'y magkita tayo ulit
See You Later Magkita tayo mamaya
See You Tomorrow Magkita tayo bukas


CourtesyEdit

Translation Phrase Pronunciation
Please (There is not really a word in Tagalog that means please but Paki is used in passing, giving or asking things like Paki-abot ng kanin; Can you please pass me the rice?) Paki PA-KI
Thank you Salamat SA-LA-MAT
You're welcome (The word; "Walang Anuman" literally means "No problem") Walang Anuman WA-LANG A-NU-MAN