Tagalog/Conjunctions

Pangatnig – ang tawag sa mga katagang nag-uugnay sa magkasunod '

1. Nag-uugnay ng dalawang magkatimbang na salita, parirala, o sugnay na kapwa makatatayong mag-isa.

Hal. at, saka, o, pati, ni, maging, ngunit, subalit, datapwat, pero, atb.

At, saka, pati – ginagamit kung nais lamang nating idagdag o isingit ang ikalawang salita o parirala o sugnay sa nauuna.

Hal. Masustansyang pagkain ang prutas at gulay.


O, ni, at maging - tinatawag na mga pangatnig na pamukod sa dahilang pinagbubukod nito ang mga kaisipang ating pinag-uugnay

Hal. Nisaktan, nipagalitan ay hindi ko ginawa sa iyo.


Ngunit, subalit, datapwat, bagamat, at pero – ay tinatawag na mga pangatnig na panalungat. Sinasalungat ng ikalawang kaisipan ang ipinahahayag ng nauuna.wa oi

   Hal. Bata pa si Red subalit siya’y responsable na.


  2. nag-uugnay ng di-magkatimbang na salita, parirala, o sugnay.

v Kung, kapag, pag, dahil sa, sapagkat, palibhasa, kaya, kung gayon, at sana

Kung, kapag, at pag – pangatnig na panubali.

   Hal. Uuwi ako kapag kasama ka.

Dahil sa, sapagkat, palibhasa – nagpapakilala ng sanhi o dahilan; Tinatawag na mga pangatnig na pananhi

Hal. Palibhasa’y matalino, hindi nag-aaral sa Ben.

        Kaya, kung gayon at sana – mga pangatnig na panlinaw;
      0 ginagamit upang bigyang –diin o linaw ang kaisipang hatid ng
      sugnay na di-makapag-iisa.
            Hal. Kung nag-aral ako, hindi sana ako bumagsak

^ Table of Contents ^ | <<Conjugation | Conjunctions | Ligatures>>