Swedish/List of strong and irregular verbs

Infinitiv aktiv (lat. Verba infinitiva activa) English Indikativ presens aktiv (lat. Verba indicativa praesentia activa) Indikativ imperfekt/preteritum aktiv (lat. Verba indicativa praeterita activa) Supinum aktiv (lat. Verba supina activa) Imperativ aktiv (lat. Verba imperativa activa) Konjunktiv imperfekt/preteritum aktiv (lat. Verba conjunctiva praeterita activa) Perfekt particip av obestämd species, utrum och singularis (lat. Participia perfecta indefinita utra singularia)
bedja/be ask, pray beder/ber bad bedit/bett bed/be både bedd
begrava bury begraver begravde/begrov begravt begrav begrove begraven/begravd
besluta decide besluter beslöt beslutit beslut beslöte besluten
betala pay betalar betalade betalat/betalt betala betalade betald
binda bind binder band bundit bind bunde bunden
bita bite biter bet bitit bit bete biten
bjuda offer, bid bjuder bjöd bjudit bjud bjöde bjuden
bliva/bli become bliver/blir blev blivit bliv/bli bleve bliven
bringa bring bringar bragte bragt bringa bragte bragd
brinna burn brinner brann brunnit brinn brunne brunnen
brista burst, snap brister brast brustit brist bruste brusten
bryta break bryter bröt brutit bryt bröte bruten
bära bear bär bar burit bär bure buren
dimpa tumble, fall, drop dimper damp dumpit/dimpt dimp dumpe
draga/dra draw, drag, pull drager/drar drog dragit drag/dra droge dragen
dricka drink dricker drack druckit drick drucke drucken
driva propel, drive driver drev drivit driv dreve driven
drypa drip dryper dröp drupit/drypt dryp dröpe
duga be adequate, be suitable duger dög dugt dug döge
dväljas dwell, reside dväljs/dväljes dvaldes/dväljdes dvalts/dväljts dväljs dvaldes/dväljdes
dyka dive dyker dök/dykte dykt dyk döke
die dör dog dött doge
falla fall faller föll fallit fall fölle fallen
fara move, travel far for farit far fore faren
finna find finner fann funnit finn funne funnen
finnas exist finns fanns funnits funnes
fisa fart fiser fes fisit fis fese
flyga fly flyger flög flugit flyg flöge flugen
flyta float flyter flöt flutit flyt flöte fluten
fnysa snort, frown fnyser fnös/fnyste fnyst fnys fnöse
frysa freeze fryser frös frusit frys fröse
get får fick fått finge fådd/fången
förgäta forget (archaic) förgäter (förgat) förgätit förgät förgäten
förnimma sense, perceive förnimmer förnam förnummit förnim förnumme förnummen
försvinna disappear försvinner försvann försvunnit försvinn försvunne försvunnen
förtälja tell, narrate (archaic) förtäljer förtäljde/förtalde förtäljt/förtalt förtälj förtäljde förtäljd
gala crow gal gol galit/galt gal gole
giva/ge give giver/ger gav givit/gett giv/ge gåve given
gjuta cast gjuter göt gjutit gjut göte gjuten
glida glide, slide glider gled glidit glid glede gliden
gnida scrape, rub gnider gned gnidit gnid gnede gniden
gripa grip griper grep gripit grip grepe gripen
gråta cry gråter grät gråtit gråt gräte
go, walk går gick gått ginge gången
göra do gör gjorde gjort gör gjorde gjord
hava/ha have haver/har hade haft hav/ha hade havd
heta be called heter hette hetat (het) hette
hinna make in time hinner hann hunnit hinn hunne hunnen
hugga chop, slash hugger högg huggit hugg högge huggen
hålla hold håller höll hållit håll hölle hållen
klinga sound, chime klingar klingade/klang klingat/klungit klinga klunge
kliva stride, climb kliver klev klivit kliv kleve
klyva split, divide klyver klöv kluvit/klyvt klyv klöve kluven/klyvd
knipa pinch kniper knep knipit knip knepe knipen
knyta tie knyter knöt knutit knyt knöte knuten
komma come kommer kom kommit kom komme kommen
krypa crawl kryper kröp krupit kryp kröpe krupen
kunna know, be able to kan kunde kunnat kunde
kvida whine kvider kved kvidit kvid kvede
kväda chant, sing, speak in verse kväder kvad/kvädde kvädit kväd
le smile ler log lett le loge
lida suffer lider led lidit lid lede liden
ligga lie (be at rest) ligger låg legat ligg låge
ljuga lie (tell untruths) ljuger ljög ljugit ljug ljöge ljugen
ljuda sound ljuder ljöd ljudit ljud ljöde
ljuta suffer, undergo (death) ljuter ljöt ljutit ljut ljöte
lyda obey lyder löd/lydde lydit/lytt lyd löde lydd
lyss listen (archaic) lyss lyddes (lytts) lyss!
låta let låter lät låtit låt läte
be said to lär
löpa run löper löpte/lopp löpt/lupit löp lupe löpt/lupen
mala mill, grind mal/maler mol/malde malt mal mole mald
mysa enjoy oneself myser myste myst mys myste
may, can (archaic) månde (subjunctive mood)
(måsta) must måste måste måst måste
niga curtsey niger neg nigit nig nege
njuta enjoy, take pleasure in njuter njöt njutit njut njöte njuten
nypa pinch nyper nöp nupit/nypt nyp nöpe nypt/nupen
nysa sneeze nyser nös/nyste nusit/nysit/nyst nys nöse
pipa beep, squeak piper pep pipit pip pepe
rida ride rider red ridit rid rede riden
rinna run, flow rinner rann runnit rinn runne runnen
riva scratch hard river rev rivit riv reve riven
ryka smoke ryker rykte/rök rykt ryk röke
rysa shiver ryser ryste ryst rys ryste
ryta roar ryter röt rutit ryt röte ruten
se see ser såg sett se såge sedd
simma swim simmer sam summit sim summe summen
sitta sit sitter satt suttit sitt sutte sutten
sjunga sing sjunger sjöng sjungit sjung sjönge sjungen
sjuda boil, seethe, simmer sjuder sjöd sjudit sjud sjöde sjuden
sjunka sink sjunker sjönk sjunkit sjunk sjönke sjunken
skina shine skiner sken skinit skin skene
skita shit skiter sket skitit skit skete
skjuta shoot skjuter sköt skjutit skjut sköte skjuten
skola will, shall skall skulle skolat
skrida glide, stride, proceed, advance skrider skred skridit skrid skrede skriden
skrika scream skriker skrek skrikit skrik skreke skriken
skriva write skriver skrev skrivit skriv skreve skriven
skryta brag skryter skröt skrutit skryt skröte
skälva shake, tremble skälver skälvde/skalv skälvt skälv skälvde/skalv
skära cut skär skar skurit skär skure skuren
slinka move quickly and unnoticed slinker slank slunkit slink slunke
slinta slip slinter slant sluntit slint slunte
slippa be excused from, avoid slipper slapp sluppit slipp sluppe sluppen
slita tear sliter slet slitit slit slete sliten
sluka swallow (a whole object) slukar slök/slukade slukat sluka slöke/slukade slukad
sluta shut, close sluter slöt slutit slut slöte sluten
slå punch slår slog slagit slå sloge slagen
slåss fight slåss slogs slagits slåss sloges
smita run away, make off, shirk, evade, dodge, leave smiter smet smitit smit smete
smyga sneak smyger smög smugit smyg smöge
smälla slam, bang, crack, snap smäller smällde/small smällt smäll smulle/smällde
smälta melt smälter smälte/smalt smält/smultit smält smulte smulten/smält
snika have greed, be greedy (colloquial) sniker snek/snikte snikit/snikt snik sneke
snyta blow one’s nose snyter snöt snutit snyt snöte snuten
sova sleep sover sov sovit sov sove
spinna spin, purr spinner spann spunnit spinn spunne spunnen
spricka crack spricker sprack spruckit sprick sprucke sprucken
sprida spread sprider spred spridit sprid sprede spridd
springa run springer sprang sprungit spring sprunge sprungen
spritta tremble, quiver, jump spritter spratt (spruttit) spritt sprutte
spörja ask (archaic) spörjer sporde sport spörj sporde spord
sticka sting, stick sticker stack stuckit stick stucke stucken
stiga arise, step stiger steg stigit stig stege stigen
stinka stink stinker stank (stunkit) stink stunke
stjäla steal stjäl stal stulit stjäl stule stulen
strida battle strider stred stridit strid strede
stryka stroke, rub stryker strök strukit stryk ströke struken
strypa strangle stryper ströp/strypte strypt stryp ströpe strypt
stupa fall, die (in war), slope[1] strupar stupade/stöp stupat stupa stupade stupad
stå stand står stod stått stå stode
städja hire (archaic) städjer/städer stadde statt städ stadde stadd
suga suck suger sög sugit sug söge sugen
supa drink alcohol super söp supit sup söpe supen
svida smart, sting svider sved svidit svid svede
svika let down, fail sviker svek svikit svik sveke sviken
svinna disappear (archaic) svinner svann svunnit svinn svunne svunnen
svälta starve svälter svalt/svälte svultit/svält svält svulte svulten
svära/svärja swear svär/(svärjer) svor svurit svär svure svuren
säga say säger sa/sade sagt säg sade sagd
taga/ta take tager/tar tog tagit tag/ta toge tagen
tiga keep silent tiger teg tigit tig tege
tjuta yell, shriek tjuter tjöt tjutit tjut tjöte
tryta run out, become completely used up tryter tröt trutit tryt tröte
tvinga force, compel tvinger/tvingar tvang/tvingade tvungit/tvingat tving/tvinga tvunge tvungen/tvingad
töra should (most likely) tör torde
töras dare törs tordes torts/tordats
vara be är var varit var vore
varda become (archaic[2]) varder vart vorde vorden
veta know vet visste vetat (vet) visste
vika fold, yield viker vek/vikte vikit/vikt vik veke viken/vikt
vilja want vill ville velat ville
vina swoosh viner ven vinit vin vene
vinna win vinner vann vunnit vinn vunne vunnen
vrida turn vrider vred vridit vrid vrede vriden
växa grow växer växte/vax växt/vuxit väx vuxe vuxen
äta eat äter åt ätit ät åte äten

Notes

edit
  1. ^ Strong conjugation in the past tense is common only in the sense of "fall".
  2. ^ In spoken language the past tense form vart is still common.