Slovio/Asking questions

Slovio | Lessons: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Question words edit

Asking questions in Slovio can be done either by adding the word li to the beginning of otherwise affirmative sentence, or by using one of the question words.

Dialogue edit

! TIP Question words

 • kak = how
 • sxto = what
 • kai = what kind
 • gdem = where (movement)
 • kto = who
 • gda = when
 • pocx = why
 • zakj = why (slovenian?)

Please take a look at this dialogue:

Marek: Zdrav Katia, kak ti cxutijsx?
Katia: Cxutijm dobruo. Sxto derzxijsx vo tvoi ruk?
Marek: To es brosxur.
Katia: Kai brosxur?
Marek: To es turistju brosxur.
Katia: Interesju! Gdem ti putovajsx?
Marek: Idijm ko Praga.
Katia: Kto idijt so te?
Marek: Nikto. Putovajm samuo.
Katia: Pocx idijsx ko Praga?
Marek: Ibo Praga es krasju.
Katia: Da, ja tozxe hcejm ko Cxehju Republik putovat. Gda idijsx?
Marek: Idijm sledju mesiac.

Vocabulary edit

 • zdrav - hello
 • cxutijsx - you feel (How are you?)
 • cxutijm - I feel
 • dobruo - well
 • derzxijsx - you hold
 • vo - in
 • ko - to
 • tvoi - your
 • ruk - hand
 • to - this
 • brosxur - brochure
 • turistju - tourist
 • interesju - interesting
 • ti - you (2nd person singular)
 • putovajsx - you travel
 • idijm - I go
 • Praga - Prague
 • idijt - he/she/it goes
 • so - with
 • te - you (instrumental case)
 • nikto - nobody
 • putovajm - I travel
 • samuo - alone
 • idijsx - you go
 • ibo - because
 • krasju - beautiful
 • da - yes
 • ja - I
 • tozxe - also
 • hcejm - (I) want
 • Cxehju Republik - Czech Republic
 • putovat - to travel
 • sledju - next
 • mesiac - month
 

Slovio | Lessons: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9