Scottish Gaelic Phrase Book

edit
 • tiugainn!
come on!
 • tiugainn leam
come with me
 • tiugainn comhla rium
come along with me
 • de tha Beurla air "làmh?"
what is the English for "lamh"?
 • siuthad!
on you go!, proceed!
 • bidh modhail!
behave!
bidh! /bi:/ be!; modhail /mo:l/ good;
 • bidh sàmhach
be quiet!
bidh! /bi:/ be!; sàmhach /savax/ quiet, peaceful;
 • na bidh gorach!
don't be silly!
 • trobhad an seo!
come here!
trobhad! /trot/ come!; an seo, here;
 • càite bheil Catrìona?
where is Catherine?
(càite - where; bheil - is; Catrìona - Catherine)
 • càite bheil Iain?
where is Iain?
(càite - where; bheil - is; Iain - John)
 • cum mo lamh!
hold my hand!
(cum! - hold!; mo - my; lamh - hand)
 • cum an lamh aig Iain!
hold John's hand!
(cum! - hold!; an - the; lamh - hand; aig - belonging to; Iain - John)
 • cum an lamh aig Catrìona!
hold Catherine's hand
 • tha acras air Seumas
James is hungry (literally 'hunger is on James')
 • tha Seumas ag iarraidh bainne
James is wanting milk
 • tha sin cunnartach
that is dangerous
 • tha e cunnartach
it is dangerous
 • bidh curramach!
be careful!
 • am bheil thu ag iarraidh bainne?
are you wanting milk?
 • tha mi ag iarraidh bainne
I am wanting milk
 • tha Iain ag iarraidh bainne
John is wanting milk
 • caite bheil am bainne?
where is the milk?
 • am bheil thu ag iarraidh sùgh?
are you wanting juice?
 • am bheil thu ag iarraidh sùgh ubhail?
are you wanting apple juice?
 • tha Mairi ag iarraidh sùgh ubhail
Mary is wanting apple juice
 • am bheil thu ag iarraidh sùgh orainds?
are you wanting orange juice?
 • caite bheil an sùgh?
where is the juice?
 • am bheil thu ag iarraidh bùrn?
are you wanting water?
 • am bheil thu ag iarraidh aran agus ìm?
are you wanting bread and butter?
 • tha Seumas a' dol a laighe
James is going to bed
 • a bheil a' Ghàidhlig agad?
do you speak Gaelic? (literally: Do you have Gaelic?)
 • cuir do chota ort
put your coat on (Literally: put your coat on you)
 • tha an taigh againn mor
our house is big (Literally: The house at us is big)
 • chan eil an taigh againn mor
our house is not big (Literally: The house at us is not big)
 • tha am fear ag ionnsachadh
the man is learning
 • bha a' chaileag a' seinn
the girl was singing
 • tha an taigh beag
the house is small
 • tha an taigh mor
the house is large
 • tha an taigh alainn
the house is lovely
 • their Seumas sin
James will say that
 • an abair Seumas sin?
will James say that?
 • dé chì thu?
what do you see?
 • cluinnidh tu na h-eòin
you will hear the birds
 • tha am 'playpark' mor
the playpark is big
 • chan eil am 'playpark' mor
the playpark is not big
 • chì sinn thu nuair a thig thu
we will see you when you come
 • tha Seumas ann an itealan
James is in an aeroplane
 • chunnaic Màiri an itealan
Mary saw the aeroplane
 • bha Màiri a' cluich leis an ainealar
Mary was playing with the computer
 • ní iad an dìcheall
they will do their best
 • ní Màiri sin
Mary will make that
 • an dean Mairi sin?
will Mary make that?
 • nach abair Seumas riut?
will James not tell you?
 • an doir thu airgead do'n carthannais sin?
will you give money to that charity?
 • dh'fhaodadh tu a dhol rud beag nas luaithe
you could go a little faster
 • bidh fiughar agam ri sin
I look forward to that (fiughar = hope or expectation)
 • an dig thu a chéilidh orm a-nochd?
will you come to visit me tonight?
 • seas air mo bheulaibh!
stand in front of me!
 • bha i na seasamh air mo chùlaibh
she was standing behind me
 • tha na solais sràide os cionn an taigh-òsda
the street lights are above the hotel/restaurant
 • théid sinn a Phartaig
we will go to Partick (Partick is a place-name)
 • chan eil anns an taigh ach Dòmhnall agust Màiri
there is no-one in the house except Donald and Mary
 • Gaelic: Gàidhlig (GAH-lick)
 • welcome: fàilte (FAL-tyuh)
 • good-bye: mar sin leibh (mar SHIN laif)
 • please: mas e do thoil e (mah SHEH daw HOL eh)
 • thank you: tapadh leibh (TAH-pah ley)
 • sorry: tha mi duilich (hah mee DOO-leekh)
 • that one: am fear sin (am fer SHIN)
 • how much?: cia mheud (kah VIUT)
 • English: Beurla (BYER-luh)
 • yes: 2tha (hah)
 • no: 3chan eil (chan YIL)
 • I don’t understand: chan eil mi a' tuigsinn (khan YIL mee uh TOOK-shin)
 • Where’s the bathroom?: càit a bheil an taigh beag? (KATCH-uh vil an TUH-eeh bik)
 • generic toast: slàinte (SLAN-tyuh)