Pinyin/Type

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

A type is a group of people or things with similar qualities.

leihxirng shih 1-zuu yoou leihsih xihngzhih d rern huoh dong'xi.