Pinyin/Suggestion

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

A suggestion is an idea or plan that you offer for someone to consider.

jiahnyih shih geei moourern kaaolvh d yihjiahn huoh jihhuah.