Pinyin/Stroke

Search Pinyin stroke

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

A stroke is a single short line or mark made with a pen or brush.

biihuah shih bii huoh maorbii xieecherng durlih d duaan xiahntiaor huoh jihhaoh.