Pinyin/Sound

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

NounEdit

  1. a sound is something that you can hear.
    • shengyin shih kee tingdaoh d dong'xi.