Pinyin/Solution

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

  1. jieejuer fangfaa