Pinyin/Outer

See also

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

on the outside of something

waihbiaao d; waihbian d: zaih moouwuh d waihbian