Pinyin/Notation

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Notation is a system of symbols used to represent information.

biaaoshihfaa shih yohnglair biaaoshih xihnxi d furhaoh xihtoong.