Pinyin/Not

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

AdverbEdit

  1. not: used for making a sentence, expression, or word negative
    • bu: yohngyur shii juh'zi, shuofaa, huoh ciryuu cherngweir fooudihng