Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

Humans is the general name of people, which is the most advanced animals on the earth, and is the ruler of other species.

Rénlèi shì rén de zoongcheng, shì dìqiú shàng zuì xiānjìn de dòngwù, shì qítā wuhzhoong de toongzhihzhee.