Pinyin/Dot

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

A dot is a very small spot.

diaan shih heen xiaao d bandiaan.