Pinyin/Diacritic

Note:
Pinyin#Pinyin tone marking

A diacritic is a mark that shows the pronunciation of a letter.

biahnyinfur shih xiaanshih zihmuu fayin d furhaoh.