Neapolitan/501 Neapolitan verbs/parlà

to talk, to speak