Molisan/Verbs/Ballà

< Molisan‎ | Verbs

Ballà, (glàuele / verb / verbo):

  • to dance
  • ballare
Presènd Mberfètt Passàt Cuembuòšt Cuendezjunàl & Uettatìv Špecuelatìv Mberatìv
ìj ball ballèv / ballàv éj ballàt ballàss - -
tu bìjll/bbièll ballìv ì ballàt ballìss - bìjll/bbièll
iss / éss ball ballàv a / e ballàt ballàss ballarrà -
nùj ballàm ballavàm èm ballàt ballassìm - -
vùj ballèt ballavàt èt ballàt ballassìt - ballàt, ballèteve
llôr bàllene ballàvene ènn ballàt ballàssene ballarrànn -