Mirad Lexicon/English-Mirad-V

v shape -- valid thing edit

 • v shape = vusan
 • v. = v.
 • vaaa = vaaa
 • vacancy = uka sim, uka yem, ukun, yemuk, yemukan
 • vacant lot = ukem
 • vacant seat = uka sim
 • vacant = uka, yemuka
 • vacantly = ukay, yemukay
 • vacated = ukaxwa, ukbwa, ukxwa, yemukxwa
 • vacating one's seat = simopen, yemopen
 • vacating = ukaxen, ukben, ukxen, yemukxen
 • vacation cabin = ifpon tamog, ponjob tamog
 • vacation cottage = ifpon tamoyg, ponjob tamoyg
 • vacation day = ifponjub
 • vacation destination = ifponem
 • vacation = ifpon, ponjob, yemukxen, yivjob
 • vacation trip = ifponpop, ifpop
 • vacationer = ifpoput, ponjobiut
 • vacationing = ifpopen, ponjobien
 • vaccinated = jaovbekuwa
 • vaccination = jaovbekuen
 • vaccination recipient = jaovbekiut
 • vaccination-giver = jaovbekuut
 • vaccine dose = javobekil buun
 • vaccine = jaovbekil, jaovbekul
 • vaccine-related = jaovbeka
 • vacillating = kyaotexea, kyaotexen, vaodudea, vaoduden, vaotexea, vefa, zaopasea, zaopasen
 • vacillation = kyaotexen, vaoduden, vaotexen, zaopasen
 • vacuity = ukan, ukdun, uknig
 • vacuole = ukniges
 • vacuous = texoya, texuka
 • vacuously = texukay
 • vacuousness = texoyan, texukan
 • vacuum cleaned = mekobirwa
 • vacuum cleaner = mekobir
 • vacuum duster = mekobir
 • vacuum sweeper = mekobir
 • vacuum tube = maluk muyfyeg
 • vacuum = uk, ukan, uknig
 • vacuumed = malukxwa, mekobirwa
 • vacuumer = mekobirut
 • vacuuming = malukxen, mekobiren
 • vademecum = fyisun, vade mekum
 • vagabond = fyukyapoput, meaput
 • vagabondage = kyapoputan, meaputan
 • vagary = kyefon, kyes
 • vagina = tiyuyb
 • vaginal fluid = tiyuybil
 • vaginal = tiyuyba
 • vaginally = tiyuybay
 • vagrancy = kyepoputan
 • vagrant = fyukyapoput
 • vagrantly = kyepoputay
 • vague feeling = toys
 • vague = oansyana, ovyafa, ovyava
 • vaguely = oansyanay, ovyafay, ovyavay
 • vagueness = oansyanan, ovyafan, ovyavan
 • vain = fiyuxuka, grautfidyea, grayavla, ojvatexuka, utfliza, utflizaya, utflizdyea, utflizika
 • vain person = grayavlat
 • vainglorious person = grautfidut
 • vainglorious = utfliza, utflizaya, utflizdyea, utflizika, utfridyea
 • vaingloriously = grautfiday utflizay
 • vainglory = grautfid, utfliz
 • vainly = grayavlay
 • valance = misvib
 • vale = zyomeem
 • valediction = hoydal
 • valedictorian = hoydalut
 • valedictory = hoydala
 • valence = yannaz
 • Valencian = Catod
 • valency = yannaz
 • valentine = varentinjuba hayden
 • valet parking = kyoemben bey yuxut
 • valet = puryexut, tamyuxut, tomyuxut
 • valetudinarian = bokkyotepa
 • valetudinarianism = bokkyotepan
 • valiantly = yifray
 • valid = fyia, fyina, nazvyaba, vafyia
 • valid thing = fyias

validated -- varicose edit

 • validated = nazvyabwa, vafyiaxwa, vyayekwa
 • validating = nazvyabean, nazvyaben, vafyiaxea, vafyiaxen, vyayekea, vyayeken
 • validation = nazvyaben, vafyiaxen, vyayek, vyayeken
 • validity = fyian, fyinan, nazvyaban, vafyian
 • validly = fyiay, nazvyabay, vafyiay
 • validness = fyian, nazvyaban, vafyian
 • valine = valiyn
 • valise = ponyeb, tuyab ponyeb
 • valley = ebyazmel, yozmel, zyomeam, zyoyobmel
 • valor = yifran
 • valorization = fyinden, nazden, yabnaxden
 • valorized = fyindwa, nazdwa, yabnaxdwa
 • valorous = yifra
 • valorously = yifray
 • valuable = fyinaya, fyinika, nazaya, nazika
 • valuably = fyinikay, nazikay
 • valuation = fyinden, nazden
 • value added tax = gabwa naz dotnix
 • value = fyin, naz
 • value-added tax = gabwa naz dotnix
 • valued = fyindwa, fyinuwa, naztwa, nazuwa
 • valueless = fyinoya, fyinuka, nazoya, nazuka
 • valuer = fyintut, fyinuut, naztut, nazuut
 • valuing = fyintea, fyinten, fyinuen, naztea, nazten, nazuea, nazuen
 • valve = misyuijar, patubasar, patubasea mes, teubyuz, yuijar
 • valved = yuijarwa
 • valveless = yuijaroya, yuijaruka
 • valvular = yuijara
 • vamp = dalikbus, zatyoyaf
 • vampire = apayefyet, biiliblar, tiibiliut
 • vampire bat = awepayet
 • vampire [fictional] = epayetob
 • van = belur, kyispurog, membelur, nunpurog, nyempur
 • vanadium = vulk
 • vandal = kyelosexut
 • vandalism = kyelosexen
 • vandalized = kyelosexwa
 • vandalizing = kyelosexen
 • vane person = utifat
 • vane = utifa, zaybuxar mapatub
 • vanguard = zadep
 • vanilla bean = dyafeb
 • vanilla = dyafel
 • vanilla-flavored = dyafel-teuxuwa
 • vanished = kopiea, omulxwa
 • vanishing = kopien, omulsen
 • vanity case = utvixnyem
 • vanity = grautfid, grayavlan, utfliz, utifan
 • vanquished = aklawa, okrawa
 • vanquisher = aklut, okrut
 • vanquishing = aklen, okren
 • vantage = akfin, fiteas
 • vantage point = fiteas nod
 • Vanuatan = Vutomat
 • Vanuatu = Vutom
 • Vanuatuan = Vutoma
 • vapid = mialyena, tepoya, tepuka
 • vapidity = tepoyan, tepukan, teutyofwan
 • vapidly = tepukay
 • vapidness = tepoyan, tepukan
 • vapor = mial
 • vaporing = mialxen
 • vaporization = mialxen
 • vaporized = mialxwa
 • vaporizer = mialbar
 • vaporous = mialaya, mialika
 • vapory = mialyena
 • vaquita = ayepeit
 • vari- = kya-
 • variability = kyaan, kyasaunxyafwan, kyasyafwan, kyaxyafwan
 • variable = kyaa, kyanaz, kyasaunxyafwa, kyasea, kyasiun, kyasyafwa, kyatesiun, kyaxyafwa, kyaxyafwas
 • variable point = kyanod
 • variableness = kyaan, kyasaunxyafwan, kyaxyafwan
 • variably = kyaay, kyasaunxyafway, kyaxyafway
 • variance = kyaan, okyoan
 • variant = kyaa, kyas, kyasan, kyasea, kyaslea
 • variantly = kyaay, kyaseay
 • variation = glasaunxen, kyas, kyasaunxen, kyasen, kyaslen, kyaxen
 • varicolored = kyavolza
 • varicose = yazaxwa

varied -- vehicular edit

 • varied = glasana, glasaunxwa, kyasauna, kyasaunxwa
 • variegated = hyusaunxwa, kyavolzaxwa
 • variegation = hyusaunxen, kyavolzaxen
 • varietal = kyasauna
 • variety = glasanan, glasaunan, kyasaun, kyasaunan
 • variorum = kyasaundyes
 • various = glasauna, kyasauna
 • various kinds of = hiusauna
 • variously = glasaunay
 • varlet = fizapetaputyuxlut
 • varnish = fyelyig
 • varnished = fyelyigbwa, zyefyenwa
 • varnisher = fyelyigbut
 • varnishing = fyelyigben, zyefyenen
 • varsity = utistam, utistama
 • varying = glasaunxen, kyasaunsea, kyasaunxen, kyasea, kyaslea
 • vas deferens = tajbulmuyfyeg
 • vascular = biilmufyega
 • vase = vizyeb, vosyeb
 • vasectomy = tiyebilmufyegoben
 • vaseline = milyel
 • vasomotor = biilmufyegzyaana
 • vassal = memyuvxwat
 • vassalage = memyuvxwatan
 • vast = nigaya, nigika, zyama
 • vastly = nigikay, zyamay
 • vastness = nigayan, nigikan, zyaman
 • vat = faosyeyb
 • VAT = GND
 • vatic = fyajaduta
 • vatical = fyajaduta
 • Vatican = Afyaxyob, Vatoma, Zumera Katolikindab
 • Vatican City = Vatom
 • vaticinal = fyaojdena
 • vaticination = fyaojden
 • vaudeville = vaudeville
 • vaudevillian = vaudevilla
 • vault = uzaybmas, uzaybmep, uzpyasun
 • vaulted ceiling = uzaybmas
 • vaulted overpass = uzaybmep
 • vaulted = uzaybmasika
 • vaulter = aypyasut
 • vaulting = uzpyasea, uzpyasen
 • vaunted = fridwa
 • vaunting = friden
 • vaunty = fridyea
 • vavasour = obmemyuvxwat
 • veal cutlet = epetud goblunog
 • veal = eopetul, epetud, upetel
 • vector = izmep, iznad, vyamep
 • vectorial = izmepa, iznada
 • vectorization = izmepxen
 • vedette = agdezuyt
 • veejay = yibteasintyenut
 • veep = obtyodeb
 • veering = gupea, gupen, mepuzen, uzpea, uzpen
 • veering left = zuuzpen
 • veering off = izonkyaxea, izonkyaxen
 • vegan = pettelova, pettelovat, volinut
 • vegetable fat = fayab
 • vegetable garden = voldeym
 • vegetable oil = fayab
 • vegetable soup = vobteil
 • vegetable = vol
 • vegetal = foba, vola
 • vegetarian = volina, volinut
 • vegetarianism = volin
 • vegetating = eyntejea, eyntejen
 • vegetation = fob, fobyan
 • vegetative = fobyena
 • veggie = vol
 • veh! = Hwuy!
 • vehemence = tipazlan
 • vehemency = tipazlan
 • vehement = aztexyena, tipazla
 • vehemently = tipazlay
 • vehicle = pur
 • vehicular circulation = puryuzpen
 • vehicular flow = purilp
 • vehicular = mempura, pura

veil -- venting edit

 • veil = aybtev, kov, koxov, nauf
 • veiled = koxovxwa, naufwa
 • veiling = koxovxen, naufen
 • vein = zoytalob
 • veininess = zoytalobikan
 • veinlet = zoytalobog
 • veinous = zoytaloba
 • veinule = zoytalobog
 • veiny = zoytalobaya, zoytalobika
 • velar consonant = yugteumiba yujteuzun
 • velar = yugteumiba
 • velarized = yugtemibxwa
 • veld = yijvabmem
 • veldt = yijvabmem
 • velleity = foyn
 • vellum = upetayodref
 • velocimeter = igannagar
 • velocipede = enzyukpar
 • velociraptor = uwopayet
 • velocity = igan
 • velour = naifyig
 • velours = naifyig
 • velum = yugteumib
 • velvet = naif
 • velveteen = naifavof
 • velvety = naifyena
 • venal = fyozaya, fyozika
 • venality = fyozikan
 • venally = fyozay
 • venatic = potkexa
 • venation = biilmufyegyen
 • Venda speaker = Vubidalut
 • Venda = Venid
 • vended = nunuuwa
 • vendetta = ebtodebyex, utyevkex
 • vendible = nixbuyafwa, nunuiyafwa
 • vending booth = nixbuen tum
 • vending machine = nixbuen sir
 • vending = nixbuen, nunuen
 • vendor = nixbuut, nunuut
 • vendor stand = nuntum
 • vendue = donaxgab
 • veneering = faoviben
 • venerability = fyaifryefwa, ifryefwa
 • venerable = fyaifryefwa, ifryefwa
 • venerated = fyaifrawa, ifrawa
 • veneration = fyaifren, ifran, ifren
 • venerator = fyaifrut, ifrut
 • venereal = taabxena
 • venery = potkexen
 • venesection = zoytalobgoblen
 • Venetian blind = yaobwa misabaun
 • Venezuela = Venim
 • Venezuelan = Venima, Venimat
 • vengeance = zoybukuen, zoygex, zoyyevanien
 • vengeful = zoybukuyea, zoygexyea, zoyyevaniyea
 • vengefully = zoybukuyeay, zoygexyeay, zoyyevaniyeay
 • venial = oyga, yovobyafwa
 • venial sin = fyoyxun, yovobyafwa fyoxun
 • veniality = yovobyafwan
 • venin = bokul
 • venireman = vea yaovdut
 • venison = vapol, vipol
 • venom bite = pobokul teupixun
 • venom = bokul, pobokul
 • venom-filled = pobokulika
 • venomous = bokula, bokulaya, bokulika, pobokula, pobokulyea
 • venomous snake = bokuluyea sopyet
 • venomously = bokulay
 • venose = zoytalobika
 • vent = malzyeg, maypzyeg
 • vented = maypuwa
 • ventiduct = malmufyeg
 • ventilated = maluwa
 • ventilating fan = maluar
 • ventilating = maluen
 • ventilation = maluen
 • ventilator = maluar
 • ventile = elogol
 • venting = maypuen

ventral -- vermiculite edit

 • ventral = mapa, tiuba
 • ventricle = ukes
 • ventricose = agtiuba
 • ventricular = ukesa
 • ventriloquism = tiubdalen
 • ventriloquist = tiubdalut
 • ventriloquy = tiubdalen
 • venture = kyexaj
 • ventured = kyexajbwa
 • venturer = kyexajput
 • venturesome = kyexajpyea
 • venturesomely = kyexajpyeay
 • venturesomeness = kyexajpyean
 • venturing = kyexajpen, yifpopen
 • venturously = kyexajpyeay
 • venturousness = kyexajpyean
 • venue = kyesem
 • venule = zoytalobog
 • Venusian = Emera, Emerat
 • veraciously = vyaay
 • veracity = vyaan
 • veranda = oyebtem
 • verb = erdun
 • verb passive voice infix = -w-
 • verb tense = erdunjob
 • verbal adjective = erduna adun
 • verbal adjective suffix similar to -ive denoting "given to = -yea
 • verbal coarseness = dalyigfan
 • verbal combativeness = dalufekyean
 • verbal conflict = dunufek
 • verbal = duna, erduna
 • verbal exchange = dunufek
 • verbal offense = dunapyex
 • verbal quarrel = daldopek, dalufek
 • verbal quarreler = dalufekut
 • verbal quarreling = dalufeken
 • verbal rudeness = dalyiglan
 • verbalism = dunxen, yix bi gra duni
 • verbality = dunan
 • verbalization = dunxen
 • verbalized = dunxwa
 • verbalizing = dunxen
 • verbally coarse = dalyigfa
 • verbally combative = daldopekyea, dalufekyea
 • verbally = dunay
 • verbatim = geldunay
 • verbiage = dunyan
 • verbose = dunaya, dunika
 • verbosely = dunikay
 • verbosity = dunayan, dunikan
 • verboten = ofwa
 • verdancy = ulzan
 • verdant = fobika, ulza
 • verdantly = fobikay, ulzay
 • verderer = edebfabyanut
 • verdict of guilt = yevdud bi yovan
 • verdict of innocence = yevdud bi yavan
 • verdict = vaodud, yaovdud, yaovdun, yevden, yevdud
 • verdure = ulzun
 • verge = gupnod, zyokunad
 • verging on = yupea
 • verging = uzpea
 • verifiability = vyavyekyafwan
 • verifiable = vyavyekyafwa, vyayekyafwa
 • verifiably = vyavyekyafway, vyayekyafway
 • verification = vyavyeken
 • verified = vyavyekwa, vyayekwa
 • verifier = vyavyekut
 • verifying = vyavyeken
 • verily = vyaay
 • verisimilar = vyama, vyamteasea
 • verisimilitude = vyama, vyambeasean
 • veritable = vyaa, vyanaya, vyanika
 • veritably = vyaay, vyanikay
 • verity = vayanikan, vyaan, vyan
 • verjuice = grivafeyl
 • vermicelli = vermicelli
 • vermicular = peyeta, peyetyena
 • vermiculate = peyetnadxwa, peyetyena
 • vermiculite = emuk

vermiform -- viable edit

 • vermiform = peyetsana
 • vermilion = aelzayna
 • vermin = nopelt
 • vermouth = vermouth
 • vernacular = doobdalzeyn, tyodalzyen, tyoddalzeyn
 • vernal = jeaba
 • vernier = obmuys
 • verruca = tayoyaz
 • versatile = kyaslyea, kyasyuka, kyatexea, texkyaa
 • versatility = kyasyukan, kyatexean, texkyaan
 • verse = deuznad, drez, dreznad, nadyan
 • verse of scripture = fyadrenad
 • versed = tuuwa, tyenuwa
 • versification = drezen, dreznadxen
 • versified = drezwa
 • versifier = drezut
 • versing = drezen
 • version = kyadin, kyayen
 • versus = ov
 • vertebra = takib, takibnyan
 • vertebral = takiba
 • vertebrate = takibnyanika, takibpot
 • vertex = abnod, ginod, uzrun, yabnod
 • vertical = ao-, aonada, malzyenad, yabnad, yabnada, yaoba
 • vertical beam = aomuf
 • vertical line = aonad
 • vertical stack = aonyan
 • verticality = aonadan, yabnadan
 • vertically = ao-, aonaday, yabnaday
 • verticalness = aonadan
 • vertigo = ozeb, zyuptos
 • verve = ivran, tejayan, tejikan, tipazlan
 • very accomplished = glaxalika
 • very early = gla jwa
 • very expensive = glanoxuea
 • very gifted = glaxalika
 • very = gla
 • very likely = gla vlea, gla vleay
 • very meaningful = glatesaya, glatesea, glatesika
 • very nearly = gla yubay
 • very often = glaxag
 • very probably = gla vlea, gla vleay
 • very significant = glatesaya, glatesika
 • very soon = gla jwa, glo ojay
 • vesicatory = tayobilzunxyea
 • vesicle = ilnyebog
 • vesicular = ilnyeboga
 • vesper = moja fyax seusar
 • vespertine = moja
 • vespiary = awapeletam, awapeletyan
 • vessel = mimpur, syeb, yozyeb
 • vest = obtif, tifes
 • vested = kyoxwa, tofwa
 • vestibule = zatem
 • vestige = ajsiyn
 • vestigial = ajsiyna
 • vestigially = ajsiynay
 • vesting = kyoxen
 • vestment = kyoxen, toof
 • vestry = toftim, toftimutyan
 • vestryman = toftimut
 • vesture = toof
 • veteran = ajdoput, ajnat, jwotejat
 • veterinarian = petbekut
 • veterinary = petbekam
 • veterinary science = petbektun
 • vetoed = voyafxwa
 • vetoer = zoyafxut
 • vetoing = zoyafxen
 • vetted = vyankexwa
 • vetting = vyankexen
 • vexation = fyuyxen, oboxlen
 • vexatious = oboxlyea
 • vexatiously = oboxlyeay
 • vexed = fyuyxwa, oboxlawa, tepvuloxwa, vuloxwa
 • vexillary = doofbelut
 • vexing = fyuyxea, oboxea, oboxyea, tepvuloxea, tepvuloxen, tepvuloxyea, vuloxen
 • via = bey mep bi
 • viability = tejyafan, uttejyafan, xyafwan
 • viable = tejyafa, uttejyafa, xyafwa

viably -- videodisc edit

 • viably = tejyafay, uttejyafay, xyafway
 • viaduct = glazyan zeymep
 • vial = ilyebog
 • vial of medicine = bekul zyeb
 • vial of perfume = teizyeb
 • viatic = popa
 • viaticum = belyafwa fyasem
 • vibe = toys
 • vibrancy = jigan, manazon, tipaxlean
 • vibrant = jiga, tipaxlea
 • vibrantly = tipaxleay
 • vibraphone = kiduzar
 • vibrating = baosea, igbaosea, igbaoxen
 • vibration = baosen, igbaoxen
 • vibrato = baosyea, igbaoxun
 • vibrator = baoxar, baoxlar, igbaoxar
 • vibratory = baoxena, igbaoxena
 • vicar = fyaxeb avaxlut
 • vicarious = hyuttejwa
 • vicariously = hyuttejway
 • vicariousness = hyuttejwan
 • vice- = be yem bi, ea, eata, ob-
 • vice cop = fun vakdibut
 • vice = fun, yuzbarar
 • vice presidency = obtyodeban
 • vice president = obtyodeb
 • vice presidential = obtyodeba
 • vice presidential residence = obtyodebam
 • vice versa = oyvas, vice versa
 • vice-free = funuka
 • vicegerent = edebyuxut, obedeb
 • vice-minister = obdub
 • vice-ministry = obdubam
 • vicennial = elojaba
 • vice-presidency = obtyodeban
 • vice-president = obditdeb, obtyodeb
 • vice-presidential = obtyodeba
 • vice-presidential residence = obtyodebam
 • viceregal = edeba obdabuta
 • vice-ridden = dofunika, funaya, funika, utfunika
 • viceroy = edeba obdabut
 • vice-versa = oyvas, vice-versa
 • vichyssoise = vixiswaz teil
 • vicinage = yubesen
 • vicinity = yubem, yubyem
 • vicious = funaya, funika, utfunayan, utfunikan
 • viciously = funay, funikay, utfunikay
 • viciousness = funayan, funikan, utfunayan, utfunikan
 • vicissitude = kyaon, kyaos
 • victim = blokuwat, bukwat
 • victim of a killing = tojbwat
 • victim of a slaying = tojbwat
 • victim of abuse = blokuwat bi fuyix, fuyixwat
 • victim of circumstance = bukwat bi kyeson
 • victim of crime = blokuwat bi doyov
 • victim of fraud = kovyoekwat
 • victim of mistreatment = fubekwat
 • victimization = blokuen, blokuwatxen
 • victimized = blokuwa, blokuwatxwa
 • victimizer = blokuut, blokuwatxut
 • victimizing = blokuen, blokuwatxen
 • victor = aklut
 • victorious = aklea
 • victoriously = akleay
 • victoriousness = aklean
 • victory = aklon
 • victress = akluyt
 • victrix = akluyt
 • victual = teliyafwas
 • vicuna = ewalopot
 • videlicet = videlicet
 • video clip = pansin goyblun
 • video game = pansinifek
 • video game room = pansinifekim
 • video = pansin, sinneyef
 • video screen = pansin mays
 • videocassette = pansinnyem
 • videoconference = pansinyanup
 • videoconferencing = pansinyanupen
 • videodisc = pansinzyiun

videodisk -- vin du pays edit

 • videodisk = pansinzyiun
 • videogame = pansinifek
 • video-gamer = pansinifekut
 • videogram = pansiniun
 • videograph = pansiniun
 • videographer = sinneyefxut
 • videography = pansinien, sinneyefxen
 • videophone = pansinyibdalir
 • videoplayer = pansinuar
 • video-recorded = pansiniwa
 • videorecorder = pansiniar
 • video-recording = pansinien
 • videotape = pansinnyov
 • videotelephone = pansinyibdalir
 • videotelephony = pansinyibdaliren
 • videoterminal = pansinujnod
 • videotex = pansindreniv
 • Vienna sausage = Viena taolufyeyg
 • Viet = Vunimida, Vunimima
 • Vietnam = Vunimim
 • Vietnamese script = Vuinimidreyen
 • Vietnamese speaker of Vietnamese = Vunimidalut
 • Vietnamese = Vunimid, Vunimima, Vunimimat
 • view = siniun, teas, teasin, texyen
 • viewable = siniyafwa, teaxyafwa
 • viewed from afar = yibteaxwa
 • viewed = teatwa, teaxwa
 • viewed through a telescope = yibteaxarwa
 • viewer = siniar, teaxut
 • viewfinder = neaxar
 • viewing angle = teaxgun
 • viewing audience = teaxutyan
 • viewing device = siniar, teaxar
 • viewing direction = teatizon
 • viewing range = teatnig
 • viewing room = teaxim
 • viewing = sinien, teatea, teaten, teaxen
 • viewless = teasoya, teasuka
 • viewpoint = teatgun, teatkin, texgun, texkin
 • viewport = teatmis
 • vigesimal = elonsuna
 • vigil = jeteax, taxbeax, teabexlun job, tijbes, tojbeax, tojyat jeteax
 • vigilance = bik, bikiyean, jeteaxyean, tijan, tijbesen
 • vigilant = bika, bikiyea, jeteaxyea, tija, tijbesea
 • vigilante = utvyabvakuut
 • vigilantism = utvyabvakuen
 • vigilantist = utvyabvakuut
 • vigilantly = bikay, bikiyeay, tijbeseay
 • vigintile = elogol
 • vignette = dinsin, fayebsinvib
 • vignettist = dinsinxut, fayebsivibxut
 • vigor = azfan, jigan, tejayan, tejikan
 • vigorous = azfa, azfanaya, azfanika, jiga, tejaya, tejika
 • vigorously = azfay, tejikay
 • vile expression = vudun
 • vile = fufona, fufonaya, fufonika, futa, fyoa, fyota, vufua, vuya
 • vile person = fufeat, fyot, ufwat, vuyat
 • vilely = fufonay, fyotay, vuyay
 • vileness = funfonan, fyotan, vuyan
 • vilification = vuden, vuyaxen
 • vilified = vudwa, vuyaxwa
 • vilifying = vudea, vuden, vuyaxea, vuyaxen
 • villa = vitamayg
 • village = doem, doema, domog
 • village head = doemeb
 • villager = doemat, domogut
 • villain = fufeat, fut, futob, fuynat, fuzat, fyot, ufwat, vuyat
 • villainization = fyotxen
 • villainized = fyotxwa
 • villainous = fyota, fyotyena, vuyatyena
 • villainously = fyotyenay
 • villainousness = fyotyenan
 • villainy = futan, fuynatan, fyoan, fyotan, vuyatan
 • villein = melyuxrut
 • villeinage = melyuxren, melyuxrutan
 • vim = pyaf, tipazlan
 • vin blanc = malza vafil
 • vin de pays = meama vafil
 • vin de table = sem vafil
 • vin du pays = meama vafil

vin ordinaire -- virile edit

 • vin ordinaire = egla vafil
 • vin rouge = alza vafil
 • vinaceous = vafil-volza
 • vinaigrette = yigvafil
 • vincible = aklyafwa
 • vinculum = yanxnad
 • vin-de-pays = meama vafil
 • vindicable = ajgexyafwa, yavxyafwa
 • vindicated = ajgexwa, yavxwa
 • vindication = yavxen
 • vindicator = ajgexut
 • vindicatory = ajgexyena
 • vindictive = ajgexyea
 • vindictively = ajgexyeay
 • vindictiveness = ajgexyean
 • vine = fayb, vafayb
 • vinegar and oil = yigvafilyel
 • vinegar factory = yigvafilxem
 • vinegar merchant = yigvafilnamut
 • vinegar store = yigvafilnam
 • vinegar = yigvafil
 • vinegar-added = yigvafilbwa
 • vinegariness = yigvafilayan, yigvafilikan
 • vinegarizing = yigvafilsea
 • vinegary = yigvafilaya, yigvafilika
 • vinery = vafilem
 • vineyard = vafaybem, vafilxem
 • vinicultural = vafiltyena, vafilxena
 • viniculturalist = vafiltyenut
 • viniculture = vafiltyen, vafilxen
 • vininess = faybikan
 • vino = vafil
 • vintage = finaja, vabiblen job, vabiblenjib, vafeybiblen, vafiljib
 • vintage wine = vijab vafil
 • vintage year = vijab
 • vintager = vabiblut
 • vintner = vafaybut, vafilnamut, vafilut, vafilxut
 • viny = faybaya, faybika, faybyena
 • vinyl = duzzyiun, isazul, uzyiun
 • viol = yeduzar
 • viola = yoduzar
 • violate an allegiance = ovaxler vyayuv
 • violate the law = oxaler ha dovyab
 • violated = fuxwa, fyoxwa, ovaxlawa, ovaxlwa, oxalawa, oxalwa, vyoxwa, yigraxwa
 • violating = fyoxea, fyoxen, oxalea
 • violation = fux, fuxen, ovaxlen, ovpen, oxalen, vyox, vyoxen, yigraxlen
 • violator = fyoxut, ovlaxut, ovput, oxalut, vyoxut, yigraxlut
 • violence = azran, azren, yigalan, yigran, yigraxlen
 • violent act = azra xeyn, yigraxlen
 • violent acting = azraxlea, yigraxlea
 • violent = azra, yigala, yigra
 • violent crime = azra doyov, yigraxlea doyov
 • violent expansion = azra zyaxen, igzyaxen, yigra zyaxen
 • violent gang = azra yanglat, yigraxlea yanglat
 • violent person = azrat, yigraxlut
 • violently = azray, yigalay, yigraxleay, yigray
 • violent-tempered = tipazra, tipyigra
 • violet = yalzayna, yevos, yivyalza
 • violin = aduzar
 • violin alto = eduzar
 • violin player = aduzarut
 • violinist = aduzarut
 • violist = yoduzarut
 • violoncello = awiduzar
 • violoncello player = awiduzarut
 • v.i.p. = agalat
 • VIP = agalat, agtob
 • viper = sipyet
 • vipers nest = lipyetnyem
 • virago = toybyig
 • viral = bokogruna, bokogrunuyafwa
 • virally = bokogrunay
 • Virgin Islands of the United States = Virom
 • virgin man = vyizat
 • virgin = vyiza
 • virgin woman = vyizayt
 • virginal = vyizatyena
 • Virginia = Virginya
 • virginity = vyizan
 • virile = twobyena

virility -- vitric edit

 • virility = twobyenan
 • virologist = bokogruntut
 • virology = bokogruntun
 • virtual = finza, vyaama
 • virtually = finzay, vyaamay, yubge
 • Virtue = Etaet
 • virtue = finz, utfin
 • virtueless = finzoya, finzuka, utfinoya, utfinuka
 • virtuelessness = finzoyan, finzukan, utfinoyan, utfinukan
 • virtuosity = finzayan, finzikan
 • virtuoso = duztut, tuztut
 • virtuous = finza, finzaya, finzika
 • virtuous person = finzat
 • virtuously = finzikay
 • virtuousness = finzan, finzayan, finzikan
 • virulence = bokogrunuyean
 • virulent = bokogrunuyea, vyulogruna
 • virulently = bokogrunuyeay
 • virus = bokogrun, vyulogrun
 • virus-filled = bokogrunaya, bokogrunika
 • virus-free = bokogrunuka
 • visa = besafdren
 • visaed = besafdrenaya, besafdrenika
 • visage = tebzan
 • viscera = tabgoni, yebtabosyan
 • visceral = tabgonyana, tabtoswa, tipyiga
 • viscerally = tabtosway, tipyigay
 • viscid = yelyena
 • viscidity = yelyenan
 • viscose = nyofil, nyov
 • viscosity = gyayelan, ilpyikan, yanulyenan, yelyenan
 • viscount = yideb
 • viscountcy = yidob
 • viscountess = yidoyb
 • viscous = gyayela, ilpyaya, ilpyika, yanulyena, yelaya, yelika, yelyena
 • viscous substance = -yel
 • vise = yuzbarar
 • visibility = teatyafwan
 • visible = teatyafwa
 • visibly = teatyafway
 • vision = teat, teatyaf, tepeaz, tijsin
 • visional = teata
 • visionary = kyeojtea, kyeojtut, ojteatut
 • visit = datup, teap
 • visitant = teaput
 • visitation = teapen
 • visited = teapya
 • visiting = datupea, teapen
 • visiting room = teapim
 • visitor = datuput, teaput
 • visor = teabovar
 • vista = teasin, teat, teatnad
 • visual attraction = teabix
 • visual chart = sindraf
 • visual distance = teatyiban
 • visual sharpness = teagian
 • visual spectrum = teasnabyan
 • visual = teasa, teata
 • visualization = sinien
 • visualized = siniwa
 • visualizer = siniar
 • visualizing = sinien
 • visually = teatay
 • vital = jiga, teja, tejaya, tejefwa, tejika, tejna
 • vitalism = tejazonin
 • vitalist = tejazoninut
 • vitality = jigan, tejayan, tejazon, tejikan, tejnan
 • vitalization = tejikxen
 • vitally = tejikay, tejnay
 • vitamin = tejbekul
 • vitelline = patijzemula
 • vitiated = fuynxwa
 • vitiation = fuynxen
 • viticultural = vafeybyexuna, vafilxena, vafilyexuna
 • viticulturalist = vafeybyexunut, vafilxut, vafilyexut
 • viticulture = vafeybyexun, vafilxen, vafilyexun
 • viton = yiyugsul
 • vitreous = zyefyena
 • vitreousness = zyefyenan
 • vitric = zyefyena

vitrifaction -- voile edit

 • vitrifaction = zyefyenxen
 • vitrification = zyefyenxen
 • vitrified = zyefyenxwa
 • vitriform = zyefsana, zyefyena
 • vitrine = zyefsam
 • vitriol = fuyixyea dalyen
 • vitriolic = ika bi fuyixyea dalyen, seuzyigra
 • vitriolics = seuzigran
 • vitro = zyefzyin
 • vituperation = fuyevden
 • vituperative = fuyevdyea
 • Viva! = Fiteju!, Yagteju!
 • vivace = tejikay
 • vivacious = tapiga, tejaya, tejika, tejyena
 • vivaciously = tejikay, tejyenay
 • vivaciousness = tejayan, tejikan, tejyenan
 • vivacity = tapigan, tejayan, tejikan
 • vivarium = petagxem
 • Vive la France! = Teju Ferom!
 • Vive! = Yagteju!
 • vivid = igta, tejaya, tejika
 • vividly = igtay, tejikay
 • vividness = igtan, tejayan, tejikan
 • vivification = tejaxen, tejikxen
 • vivified = tejaxwa, tejikxwa
 • vivisection = tejgoblen
 • vivisectional = tejgoblena
 • vivisectionist = tejgoblut
 • vixen = ipyoyt
 • vixenish = fapyoytyena
 • vixenishly = fapyoytyenay
 • viz = videlicet
 • vizier = islamdubut, vizir
 • vizir = islamdubut, vizir
 • Vlaams = Vulisod
 • vocable = dun
 • vocabulary = duynyan
 • vocal = deuza, teuza
 • vocal piece = deuzun
 • vocalic = yijteuza
 • vocalism = deuzen, yijteuzyan
 • vocalist = deuzut
 • vocalization = deuzen, teuzaxen, teuzen
 • vocalized = teuzaxwa
 • vocalizer = teuzaxut
 • vocally = teuzay
 • vocation = dyuun, yexyen
 • vocational = dyuuna, yexyena
 • vocational school = dyuuna tistam, yexyen tistam
 • vocationally = yexyenay
 • vocative = heydena
 • vociferation = azteuden
 • vociferously = azteudyea
 • vociferousness = azteudyeay
 • vocoder = teuzyantixar
 • vodka = lavil
 • vodka sour = lavil bay lifel
 • vogue = visyen
 • voguish = visyena
 • voice box = teuznyem
 • voice = deuz, teuz
 • voiceband = teuzneyef
 • voiced = teuzwa
 • voiceless = oteuzwa
 • voicelessly = oteuzwy
 • voicelessness = oteuzan
 • voicemail = teuzebden
 • voice-over = abteuz
 • voicer = teuzut
 • voici = hiy
 • voicing agreement = geltexden
 • voicing = deuzen, teuzen
 • void of charm = fyazoya, fyazuka
 • void = uk, uka, ukon, ukun
 • voidable = onaxyafwa
 • voided = onaxwa, ukbwa
 • voider = onaxut
 • voiding = onaxen, ukben
 • voila = huy
 • voile = nailyef

volant -- votership edit

 • volant = papea
 • Volapük speaker = Volidalut
 • Volapük = Volid
 • volatile = kyatipa, kyetepyena
 • volatility = kyatipan
 • volcanic ash = magimela mog, magyazmela mog
 • volcanic crater = magyazmela melzyeg
 • volcanic eruption = magyazmel oyepuslun
 • volcanic island = magyazmela yonmel
 • volcanic = magimela, magyazmela
 • volcano = magimel, magyazmel
 • volcanogenic = magyazmelbyiwa
 • vole = kelipot
 • volent = azraxea
 • volet = patubyuj
 • volitation = papen
 • volition = fon
 • volitional = fona
 • volitive = fona
 • volley ball court = papzyunekem
 • volley ball = papzyunek
 • volley ball player = papzyunekut
 • volley = glapyuxrun, puxregun
 • volleyball = igzoypux zyun, igzoypux zyunek
 • volplane = yopap
 • volt = agvunak
 • voltage = agvunakan
 • voltaic = maka
 • voltmeter = agvunakar
 • volubility = igdalean
 • voluble = igdalea
 • volubly = igdaleay
 • volume control knob = seuxazan izbexnuf
 • volume control = nidyaobar, seuxazan izbexar, seuxnid izbexar
 • volume = dyesaon, euxneg, nid, seuxazan, seuxnid, uzyubun
 • volume gain = nidak
 • volume tuner = nidyaobar
 • volumeter = nidnagar
 • volumetric = nidnaga
 • volumetry = nidnagen
 • voluminosity = nidayan, nidikan
 • voluminous = nidaya, nidika
 • voluminously = niday, nidikay
 • voluminousness = nidayan, nidikan
 • voluntarily = fondeay, utfeay, yivfondeay
 • voluntarism = fonden, yivfonden
 • voluntary = fonaya, fondea, fonika, oyefwa, utfea, yivfondea
 • volunteer = fondut, uvfeat, yivfondut
 • volunteering = fonden, yivfonden
 • volunteerism = fondutin, yivfondutin
 • voluptuary = iftoskexut
 • voluptuous = taadifra, tapifla, tapiflanaya, tapiflanika
 • voluptuously = tapiflay
 • voluptuousness = taadifran, tapiflan
 • volute = uzsan
 • volution = uzpen
 • vomit = tikebilokun
 • vomited = tikebilokwa
 • vomiting = tikebiloken
 • vomitive = tikebilokxea
 • vomitory = tikebilokxul
 • voodoo = vudu
 • voodooism = vuduin
 • voodooist = vuduina, vuduinut
 • vopyet = gastropod, mollusk
 • voraciously = glatiliyea
 • voraciousness = glatiliyean
 • voracity = glatiliyean
 • vortex = uzrun, zenuzrun
 • votaress = fyaojvaduyt
 • votarist = fyaojvadut
 • votary = fyaojvadun
 • vote = dokebid, doteuzuun
 • vote form = dokebid ukundref
 • voted = dokebidwa, doteuzuwa
 • voted down = vodokebidwa, vodoteuzuwa, voteuzwa
 • voted in = vadokebidwa, vadoteuzwa
 • voter = dokebidut, doteuzuut
 • vote-rigger = dokebiden kovyoekut
 • votership = dokebidutyan

vote-seeker edit

 • vote-seeker = dokebidyekutkexb
 • voting booth = dokebidim, doteuzuen tum
 • voting distrtict = dokebidena domeum
 • voting = dokebiden, doteuzuen
 • voting machine = dokebidakexbr, doteuzuar
 • voting no = vodoteuzuea
 • voting place = doteuzuem
 • voting station = dokebidem
 • voting yes = vadoteuzea
 • votive = ojdvadena
 • votress = ojvaduyt
 • voucher = vadref
 • vouching = vadea, vaden
 • vouchsafed = ifbuwa, lokodwa
 • vow = ojfon, ojvad, vad
 • vowed = ojfwa, ojvadwa
 • vowel harmony = yijteuzun yanseuz
 • vowel = yijteuzun
 • vower = ojvadut, vadut
 • vowing = ojvaden, vaden
 • voyage = pen, pop
 • voyaging = popen
 • voyeur = ifkoteaxut, ifteaxut
 • voyeurism = ifkoteaxen, ifteaxin
 • voyeuristic = ifteaxina
 • vulcanism = magyazmelan
 • vulcanite = magyazmelis
 • vulcanization = solkxen
 • vulcanized = solkxwa
 • vulcanological = magyazmeltuna
 • vulcanologically = magyazmeltunay
 • vulcanologist = magyazmeltut
 • vulcanology = magyazmeltun
 • Vulgar Latin = Tyoda Latod
 • vulgar masses = vufatyan, vutyan
 • vulgar person = vufat, vut
 • vulgar = tyooda, vuduna, vufa, vusyana, vusyena, vutyana, vutyoda, vuya
 • vulgar word = vusyendun
 • vulgarian = vutyanat
 • vulgarism = vutyanun
 • vulgarity = vudun, vufan, vusyanan, vusyenan, vusyendun, vutyanan, vuyan, yobfun
 • vulgarization = vusyenxen, vutyanxen, vuyaxen
 • vulgarized = vusyenxwa, vutyanxwa, vuyaxwa
 • vulgarizer = vusyenxut, vutyanxut, vuyaxut
 • vulgarly = vusyenay, vutyanay, vuyay
 • vulgate = tyood
 • vulgus = vutyod
 • vulnerability = bukyafwan, bukyikwan, fyunsyaf
 • vulnerable = bukyafwa, bukyikwa, fyunsyafa, kyebukxyafwa
 • vulnerably = bukyafway
 • vulnerary = bukyuxyea
 • vulpine = ipyotyena
 • vulture = epyat
 • vulturine = epyata, epyatyena
 • vulva = tiyuybyaz