Malayalam/Common phrases

Malayalam (Dravidian languages)Edit

Translation Phrase ISO 15919 Transliteration IPA Remarks
Malayalam മലയാളം malayāḷam [ˈmaləjaːɭəm]
hello നമസ്കാരം namaskāram [ˈn̪aməsˌkaːɾəm] This is a much more formal word than in English and there is no actual direct translation of the word "hello".
good-bye പോയിട്ടു വരട്ടെ pōyiṭṭu varaṭṭe [ˈpoːjiʈːu(.)ˌʋəɾəʈːe]
please ദയവായി dayavāyi [ˈd̪əjəʋaːji] This is slightly more formal than in English and not used as often.
thank you നന്ദി nanni [ˈn̪an̪ːi] It is written as if it were pronounced [ˈn̪an̪d̪i]
How much is that? അതിന്റെ വില എന്താണു atiṉṯe vila entāṇu [ˈat̪ˌinte(.)ˌʋilə(.)ˌen̪t̪aːɳŭ]
yes അതെ / ശരി ate / śari [ˌat̪e] / [ɕəɾi] അതെ is used to say something is true, but ശരി is used when one is agreeing that one will do something.
no ഇല്ല / അല്ല illa / alla [ˈilːə] / [ˈalːə] Use ഇല്ല when talking about an action, the presence of someone/something and also used to say someone/something does not have something) and അല്ല when talking about the nature of someone/something.
sorry ക്ഷമിക്കണം / പൊറുക്കണം kṣamikkaṇam / poṟukkaṇam [ˈkʂəmikʲːəɳəm] / [ˈporukːəɳəm] These words both mean "forgive" in the imperative mood ("me" is implied and is not normally used in this context), and can be made more polite by saying "ദയവായി" first.
English ഇംഗ്ളീഷ് iṅgḷīṣ [ˈiŋgɭiːʂ]
I don't understand എനിക്കു് മനസിലാകുന്നില്ല enikkŭ manasilākunnilla [ˌenikʲɨ̆manəsilaːkun̪ːilːə]
Do you speak English? താങ്കള്ക് ഇംഗ്ളീഷ് അറിയാമൊ tāṅkaḷkk iṅgḷīṣ aṟiyāmo [ˈt̪aːŋkəɭkːˌiŋgɭiːʂarijaːˌmo]
I don't speak Malayalam എനിക്കു മലയാളം അറിയില്ല enikku malayāḷam aṟiyilla [ˌenikʲɨ̆maləjaːɭəmarijilːə]
Where's the bathroom? കുളിമുറി എവിടെയാണു kuḷimuṟi eviṭeyāṇu [ˈkuɭiˌmuri(.)ˌeʋiʈeˌjaːɳŭ] This is literally asking for the location of a room where one can bathe. If you mean the toilet, it would be best to use the English word followed by എവിടെയാണു (eviṭeyāṇu).