Lithuanian/Phrases

Lithuanian phrases:

 • Lithuanian: Lietuviškai (“lietu'vishkai”)
 • hello: labas (“lA-bas”)
 • goodbye: sudie! (“sudiE'“)
 • please: prašau(“prashau”)
 • thank you: ačiū (“Ahchjooh”)
 • that one: tas(masculine), ta(feminine)
 • how much?: kiek? (“kjEk”)
 • yes: taip (“taIp”)
 • no: ne (“ne'“)
 • sorry: atsiprašau (“atsiprashau”)
 • what?: ką?
 • I don’t understand: nesuprantu
 • Cheers! (toast): į sveikatą! (“Ii sveikAtA!”)
 • Do you speak English?: kalbi angliškai? (informal); ar kalbate angliškai? (formal)
 • I love you: Aš tave myliu
 • Where is (the center) ? Kur yra (centras)?
 • You are a good friend. Tu esi geras draugas.