Japanese Phrasebook/At office

English Rōmaji Japanese
Business is not goodGyōmu wa yokunaidesu業務はよくないです
Document is not newShiryō wa atarashikunaidesu資料は新しくないです
Mr.Liao will to learn JapaneseRyō-san wa nihongo o benkyō shimasu廖(りょう)さんは日本語を勉強します
Mr.Zheng read the newspaperTei-san wa shinbun o yomimasu (casually shortened to ohayō)鄭さんは新聞を読みます
Osugi-san says the opinionŌsugi-san wa iken o iimasu大杉さんは意見を言います
Imada's will entertain guestsImada-san wa okyakusama o settai shimasu今田さんはお客様を接待します
Documents can be found on the deskShorui wa tsukue no ue ni arimasu書類は机の上にあります
Documents is at the end of the counterDenpyō wa kauntā no hashi ni arimasu伝票はカウンターの端にあります
Customers visit the factory in ChinaOkyakusama wa Chūgoku no kōjō e shisatsu ni irasshaimasuお客様は中国の工場へ視察にいらしゃいます
Suppliers will come to the Company for consultationTorihikisaki wa tōsha e sōdan ni ko raremasu取引先は当社へ相談に来られます
I will return to the document confirmed the companyWatashi wa kaisha e shiryō kakunin ni kaerimasu私は会社へ資料確認に帰ります
clean the dishShokki o katadzuke nakute wa ikemasen食器を片づけなくてはいけません
Must not without pressing(paper confirm)Hanko o osanakute wa ikemasenハンコを押さなくてはいけません
I must say the opinion(you can't not say nothing)Iken o iwanakereba narimasen意見を言わなければなりません
We must achieve the targetMokuhyō o tassei shinakereba narimasen目標を達成しなければなりません