Irish/Unit 2/Lesson 5

< Irish‎ | Unit 2

Food and SicknessEdit

DialogueEdit

Seán: Tá ocras orm. Ar mhaith leat itheadh liom?
Síle: Ba mhaith.
Seán: Cén sort bialann ar mhaith leat?
Síle: Is cuma liom, ithim gach cineál bia.
Seán: Ceart go leor, ní ithim feoil.
Síle: Ar mhaith leat deoch?
Seán: Ba mhaith, caife dubh le do thoil.
Síle: Cé mhéad sin?
Freastalaí:Trí euro le do thoil.
Seán: I'm hungry. Would you like to eat with me?
Síle: I would
Seán: What type of restaurant would you like?
Síle: I don't mind, I eat every type of food.
Seán: Ok, I don't eat meat.
Síle: Would you like a drink?
Seán: I would, a black coffee, please
Síle: How much is that?
Waiter: Three euro please

Tá ocras orm - I'm hungryEdit

This phrase literally means 'Hunger is on me'. In Irish, to express an emotional state, the preposition on is used.

Examples

Tá tart orm - I'm thirsty
Tá fearg air - He's angry
Cuireann sé brón uirthi - It makes her sad (lit. It puts sadness on her)

Ar - OnEdit

orm - on me
ort - on you (singular)
air - on him
uirthi - on her
orainn - on us
oraibh - on you (plural)
orthu - on them

Food VocabularyEdit

Where to find food

Cá bhfuil....? = Where is.....?

...an bhialann = the restaurant

...an t-ollmhargadh = the supermarket

...an tábhairne = the pub

...an chistin = the kitchen

...an freastalaí = the waiter

How to ask for things: method I

An féidir liom ... a bheith agam? = May I have...?

...bord = a table

...béile = a meal

...deoch = a drink

...biachlar = a menu

How to ask fo things: method II

Cad ba mhaith leat? = What would you like?

Ba mhaith liom... = I would like...

...(gloine) uisce = a (glass of) water

...(gloine) fíon ( bán / dearg) = a (glass of) (white / red) wine

...sú (oráiste) = a (orange) juice

...(pionta) beoir = a (pint of) beer

....(cupán) caife / tae = a (cup of ) coffee / tea

...(le /gan ) bainne = (with / without) milk

....siúcra = sugar

How to ask for things: method III

Beidh ... agam, le do thoil. = I will have ... , please.

... sailéad = a salad

...ceapaire = a sandwich

...(le / gan) maonáis, cáis = (with / without) mayonaisse, cheese

...arán (tosta) = (toasted) bread

...le him / gan im = with butter / without butter

...subh = jam

...muiceoil = pork

...mairteoil = beef

...iasc = fish

...sícín (friochta) = (fried) chicken

, agus ... freisin. = , and ... also.

...práta / prátaí = a potato / potatoes

...sceallóga = chips / french fries

...torthaí (úr) = (fresh) fruit

.....glasraí (áitiúil) = (local) vegetables

Likes, Wants

Níl .... uaim. = I don’t want...

...feoil = meat

...milseog = dessert

... anlann = sauce/dressing

Is veigeatóir / veigeán me. = I’m a vegetarian / vegan.

Tá ailléirge orm le .... = I have an allergy to ...

Ní maith liom... = I don’t like....

...cabáiste = cabbage

Is maith liom... = I like ...

...uachtar reoite = ice cream

Sin é an-blasta. = That is very tasty

Kinds of food

Cén cinéal ... atá agaibh? = What kind of .... do you have?

...anraith = (of) soup

...milseoige = of dessert

...glasra = (of) vegetable

piseanna = pea(s)

cáca / císte = cake

pióg (úll) = (apple) pie

bia mara = seafood

How to ask for things: method IV

Teastaíonn ... uaim. = I need ...

...pláta (eile) = a (another) plate

...forc (eile) = a (another) fork

...deoch (eile) = a (another) drink

...scian = a knife

... babhla = a bowl

...spunóg = a spoon

...an salann = the salt

...an piobar = the pepper

...tuilleadh caife = more coffee

....tuilleadh scealloga = more chips/fries

...an bille = the bill

Cé mhéid atá air? = How much is it?

Verbs

Tá mé ag ithe bricfeasta = I am eating breakfast.

Tá tú ag ithe lón = You are eating lunch.

Tá sé ag ithe dinnéar. = He is eating dinner.

Tá sí ag ól deoch. = She is drinking a drink.

Támid ag cócaireacht an béile. = We are cooking the meal.

Tá sibh ag ceannach an bhia. = You (plural) are buying the food.

Quantity

Ba mhaith linn... = We would like...

ceapaire, ceapairí = a sandwich, sandwiches

... dhá cheapaire = two sandwiches

gloine, gloiní = a glass, glasses

...trí ghloine... = three glasses (of...)

punta, puntaí = a pound, pounds

...ceithre phunta ... = four pounds (of...)

cileagram, cileagraim = a kilogram, kilograms

...cuig chileagram ... = five kg. (of...)

ubh, uibheacha = an egg, eggs

cupla ubh = a couple of eggs

Na hUimhreacha - NumbersEdit

Numbers on their own are called ordinal numbers, e.g. one, two three. In Irish, the numeral partical 'a' is placed in front of the number when using the number on its own.

Examples:

A hAon - One
A Dó - Two
A Trí - Three
A Ceathar - Four
A Cúig - Five
A Sé - Six
A Seacht - Seven
A hOcht - Eight
A Naoi - Nine
A Deich - Ten

When we use numbers with a noun, however (e.g. four cups, two euro), we don't use the numeral particle, and we use a different form of one and two. Also, the numbers 1-6 lenite the next word (add a h), while the numbers 7-10 add an urú. Also, ceathar becomes ceithre and you use the singular form of the noun, not the plural.

Examples:

Aon chupán amháin - One cup (the 'aon' here is optional)
Dhá chupán - Two cups
Trí iasc - Three fish
Ceithre phrátaí - Four potatoes
Cúig ghloine - Five glasses
Sé deoch - Six drinks
Seacht bhfreastalaí - Seven waiters
Ocht mbiachlár - Eight menus
Naoi euro - Nine euro
Deich mbialann - Ten restaurants

On top of this, their is a different form of the numbers used when counting people, as follows.

Duine (amháin) - One person
Beirt - Two people
Triúr - Three people
Ceathrar - Four people
Cúigear - Five people
Seisear - Six people
Seachtar - Seven people
Octhar - Eight people
Naonúr - Nine people
Deichniúr - Ten people

DialogueEdit

'Seán: Níl mé ag mothú go maith
'Síle: Cad é atá ort?
'Seán: Tá pian i mo bholg agam.
'Síle: A chréatúir, suigh síos ansin.
'Seán: Go raibh maith agat
'Síle: An bhfuil sé níos fearr?
'Seán: Tá, go raibh maith agat.
'Seán: I don't feel well
'Síle: What's wrong?
'Seán: I have a pain in my stomach
'Síle: You poor thing! Sit down there
'Seán: Thanks
'Síle: Is it better?
'Seán: Yes, thank you

Níos fearr - BetterEdit

To compare something to something else, we use the words 'níos' and 'is', for example, 'níos fearr' means better as we saw above and 'is fearr' would mean 'best'. Another example is bright, which is 'geal' in Irish. This becomes 'níos/is gile' - 'brighter/brightest'. 'gile' here is the feminine genetive form of the adjective. We will discuss nouns and adjectives and their cases more in the next lesson, but the genetive will not be dealt with until later modules. For the moment, here are some examples of adjectives and their comparative forms.

Examples:

Deas - Níos/Is deise - Nice - Nicer/Nicest
Mór - Níos/Is mó - Big - Bigger/Biggest
Beag - Níos/Is lú - Small - Smaller/Smallest
Olc - Níos/Is measa - Bad - Worse/Worst
Ard - Níos/Is airde - Tall - Taller/Tallest
Sean - Níos/Is sine - Old - Older/Oldest
Óg - Níos/Is óige - Young - Younger/Youngest
Álainn - Níos/Is áille - Beautiful - More/Most beautiful
Mall - Níos/Is moille - Slow. - Slower/Slowest

Mo - MyEdit

The words 'my, your, his, her, etc' are called possessive pronouns. In Irish they are as follows:

Mo - My
Do - Your (singular)
A - His
A - Her
Ár - Our
Bhur - Your (plural)
A - Their

Mo, Do and A when it means 'his' are all followed by lenition (adding 'h' to the following word). 'A' when it means her does not modify the following noun and Ár, Bhur and A when it means 'their' are all followed by eclipsis (adding an urú to the following word).

1234567