Some useful words

Reservar = reserve


Chambro = room


A short dialogue in Ido at the reception desk:

Roger : Bon jorno

Aceptisto: Bon jorno. Quale vu standas Sioro?

Roger: Me standas bone, danko!

Roger: Me volus reservar chambro.

Aceptisti: Unulita o dulita ?

Roger: Unulita

Aceptisto: Por quanta nokti?

Roger: Por 2 nokti.

Aceptisto: Quale vu nomeskas?

Roger: Me nomeskas Roger Bru

Aceptisto:: Donez ad me irgu vua identesilo

Roger: Yen mea veh-permeso

Aceptisto: Bone, danko

Aceptisto: Yen vua klefo. Vua chambro-numero esas 10